course-details-portlet

SOS2017 - Sikkerhet og organisasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2012/2013

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

I det moderne samfunnet stilles det krav til at virksomheter organiseres og drives slik at sikkerheten ivaretas; i forhold til mennesker, miljø og materielle omgivelser. Dette gjelder innenfor industriell produksjon, transport, infrastrukturdrift, helsevesen og offentlig og privat tjenesteyting. Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer av risikoutsatt virksomhet er avhengig både av menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Formålet med dette emnet er å gi en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse. I emnet vil det bli gitt en innføring i de viktigste teoriene og analysemetodene innenfor organisatorisk sikkerhet. Tema som blir tatt opp er blant annet:
Barriereforståelse
Systemanalyse (MTO)
Sikkerhetskultur
Sikkerhetsatferd
Høypålitelige organisasjoner (HRO)
Organisering for robusthet (resilience engineering)
Granskningsmetodikk
HMS – ledelse og risikostyring
Sikkerhet i organisasjonsteoretisk perspektiv
Sikkerhetsreguleringer og kontrollmekanismer
Risikosamfunnet
Beredskapsplanlegging
Målkonflikter og etiske dilemmaer i sikkerhetsarbeidet

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
*få en kompetanse som kan være nyttig for studenter som vil arbeide med organisasjon og ledelse, eller ha operativt ansvar, i ulike typer private og offentlige virksomheter, der sikkerhet er viktig.
*ha grunnlag for videre studiespesialisering innenfor sikkerhetsledelse og HMS-virksomhet.
Ferdighetsmål - studenten skal:
*gjennom øvingsopplegget fått trening i anvendelse av relevant teori og metodikk i forhold til problemer knyttet til sikkerhet og organisasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, 2 timer pr uke og gruppeøvinger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises. Vurderingsform: 4 timers skriftlig prøve

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsoppgaver. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS6521 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2012

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 07.12.2012 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 29.05.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU