course-details-portlet

SOS2017 - Organisasjon og sikkerhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

I det moderne samfunnet stilles det krav til at virksomheter organiseres og drives slik at sikkerheten ivaretas; i forhold til mennesker, miljø, materielle omgivelser og samfunnssikkerhet. Dette gjelder innenfor industriell produksjon, transport, infrastrukturdrift, helsevesen og offentlig og privat tjenesteyting. Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer av risikoutsatt virksomhet er avhengig både av menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Formålet med dette emnet er å gi en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse. I emnet vil det bli gitt en innføring i de viktigste teoriene og analysemetodene innenfor organisatorisk sikkerhet. Tema som blir tatt opp er blant annet: - Sosiotekniske systemer - Systemanalyse (MTO) - Ulike forståelser av sikkerhet - Sikkerhetskultur - Arbeidsutførelse og sikkerhetsatferd - Barriereforståelse - Høypålitelige organisasjoner (HRO) - Resiliens - Betydning av prosedyrer og regelverk - Sikkerhet i organisasjonsteoretisk perspektiv - Risikosamfunnet/samfunnssikkerhet - Målkonflikter og etiske dilemmaer i sikkerhetsarbeidet

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • tilegne seg kompetanse som kan være nyttig for studenter som vil arbeide med organisasjon og ledelse, eller ha operativt ansvar, i ulike typer private og offentlige virksomheter, der sikkerhet er viktig.
  • ha grunnlag for videre studier og forskning innenfor sikkerhet i organisasjoner og sosiotekniske systemer.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • gjennom øvingsopplegget fått trening i anvendelse av relevant teori og metodikk i forhold til problemer knyttet til sikkerhet og organisasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke og gruppeøvinger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsoppgaver. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig prøve.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS6521 5.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU