course-details-portlet

SOS2017 - Organisasjon og sikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

I det moderne samfunnet stilles det krav til at virksomheter organiseres og drives slik at sikkerheten ivaretas; i forhold til mennesker, miljø, materielle omgivelser og samfunnssikkerhet. Dette gjelder innenfor industriell produksjon, transport, infrastrukturdrift, helsevesen og offentlig og privat tjenesteyting. Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer av risikoutsatt virksomhet er avhengig både av menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Formålet med dette emnet er å gi en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse. I emnet vil det bli gitt en innføring i de viktigste teoriene og analysemetodene innenfor organisatorisk sikkerhet. Tema som blir tatt opp er blant annet: - Sosiotekniske systemer - Systemanalyse (MTO) - Ulike forståelser av sikkerhet - Sikkerhetskultur - Arbeidsutførelse og sikkerhetsatferd - Barriereforståelse - Høypålitelige organisasjoner (HRO) - Resiliens - Betydning av prosedyrer og regelverk - Sikkerhet i organisasjonsteoretisk perspektiv - Risikosamfunnet/samfunnssikkerhet - Målkonflikter og etiske dilemmaer i sikkerhetsarbeidet

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

* tilegne seg kompetanse som kan være nyttig for studenter som vil arbeide med organisasjon og ledelse, eller ha operativt ansvar, i ulike typer private og offentlige virksomheter, der sikkerhet er viktig.

* ha grunnlag for videre studier og forskning innenfor sikkerhet i organisasjoner og sosiotekniske systemer.

Ferdighetsmål - studenten skal:

* gjennom øvingsopplegget fått trening i anvendelse av relevant teori og metodikk i forhold til problemer knyttet til sikkerhet og organisasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke og gruppeøvinger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsoppgaver. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig prøve.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS6521 5.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 40
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU