SOS2017 - Sikkerhet og organisasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

I det moderne samfunnet stilles det krav til at virksomheter organiseres og drives slik at sikkerheten ivaretas; i forhold til mennesker, miljø og materielle omgivelser. Dette gjelder innenfor industriell produksjon, transport, infrastrukturdrift, helsevesen og offentlig og privat tjenesteyting. Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle typer av risikoutsatt virksomhet er avhengig både av menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Formålet med dette emnet er å gi en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse. I emnet vil det bli gitt en innføring i de viktigste teoriene og analysemetodene innenfor organisatorisk sikkerhet. Tema som blir tatt opp er blant annet:
- Barriereforståelse
- Systemanalyse (MTO)
- Sikkerhetskultur
- Sikkerhetsindikatorer
- Høypålitelige organisasjoner (HRO)
- Organisering for robusthet (resilience engineering)
- Granskningsmetodikk
- HMS – ledelse og risikostyring
- Sikkerhet i organisasjonsteoretisk perspektiv
- Sikkerhetsreguleringer og kontrollmekanismer
- Beredskapsplanlegging
- Målkonflikter og etiske dilemmaer i sikkerhetsarbeidet

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- tilegne seg kompetanse som kan være nyttig for studenter som vil arbeide med organisasjon og ledelse, eller ha operativt ansvar, i ulike typer private og offentlige virksomheter, der sikkerhet er viktig.
- ha grunnlag for videre studiespesialisering innenfor sikkerhetsledelse og HMS-virksomhet.
Ferdighetsmål - studenten skal:
- gjennom øvinger/oppgaveskriving ha fått trening i anvendelse av relevant teori og metodikk i forhold til problemer knyttet til sikkerhet og organisasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret. I tillegg arrangeres et antall seminarer i tilknytning til arbeidet med øvingsoppgavene. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises. Vurderingsform: 4 timers skriftlig prøve

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsoppgaver. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS6521 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 02.12.2017 09:00 Aerobicrom B212
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.