course-details-portlet

SOS2015 - Kultursosiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kurset vil gi en innføring i og oversikt over sentrale perspektiver og aktuelle teorier innenfor kultursosiologien, og hvordan disse kan anvendes i empiriske analyser. Hovedfokus vil ligge på å presentere analytiske tilnærminger til kulturtekster og -praksiser, med sikte på å gi studentene en "verktøykasse" for å utføre konkrete analyser av aktuelle kultursosiologiske problemstillinger. Eksempler på dette er studier av samfunn og kulturliv, og hvordan kultur kommer til uttrykk i væremåte/livsstil/selvpresentasjon/identitet. Kurset vil ta opp aktuelle tema som vil variere fra gang til gang.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • kjenne til sentrale diskusjoner og nyere forskning i norsk og internasjonal kultursosiologi.
  • kunne reflektere kritisk over de endringene som skjer i kulturområdet.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3605 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU