course-details-portlet

SOS1016 - Sosiologi og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Dette emnet er en introduksjon til det norske samfunnet i et sosiologisk perspektiv. Det overordnede temaet for emnet er "den norske modellen" i arbeidsliv og velferdsstat, og hvordan internasjonalisering og endringer i det norske samfunnet påvirker og utfordrer denne modellen. Sentrale tema i emnet kan eksempelvis være demokrati i arbeidslivet, velferdsstatens institusjoner, arbeidsliv og velferdsstat i endring, sosial ulikhet, likestilling og familiepolitikk, innvandring, integrering og flerkulturelle samfunn, rasisme og diskriminering. I emnet presenteres studentene for et bredt spekter av nyere norsk sosiologisk forskning, og undervisningen vil ta utgangspunkt i aktuelle debatter og begivenheter i det norske samfunnet.

Et sentralt ferdighetsmål i emnet SOS1016, er at studentene skal lære seg å skrive akademisk tekst. Dette gjenspeiles i læringsaktivitetene i emnet. Det vil si forelesningene, seminarene, semesteroppgaven og sluttvurderingen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til hvordan det norske samfunnet organiseres og styres
- ha kjennskap til hovedtrekk i den historiske utviklingen av "den norske modellen" for arbeidsliv og velferdsstat
- ha innsikt i sentrale prinsipper og målsettinger som "den norske modellen" bygger på, og hvordan prinsippene og målsettinger kan stå i motsetning til hverandre
- ha innsikt i hvordan internasjonalisering og endringer i det norske samfunnet påvirker "den norske modellen"

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:
- skrive akademisk tekst med korrekt referanseføring
- analysere og sammenfatte sentrale teoretiske og empiriske sosiologiske bidrag som kan knyttes til det norske samfunn
- anvende sosiologiske perspektiver til å analysere tendenser eller dagsaktuelle fenomener i det norske samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Dialogbaserte forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Seminarer 2 timer pr. uke. Det skal leveres en semesteroppgave i emnet, og semesteroppgaven kan inngå som en del av hjemmeeksamenen. Det er kun mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter i det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave og deltagelse på obligatorisk del av øvingsopplegget

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 dagers hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.12.2019

Innlevering 06.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.05.2020

Innlevering 06.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU