course-details-portlet

SMF3093F - Forretnings- og IKT-arkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 49/100
Hjemmeeksamen 51/100 24 timer

Faglig innhold

Emne bygger på organisasjon og ledelse, og skal gi kandidaten en innføring i sammenhengen forretnings- og IKT-arkitektur. IKT sin rolle i operative prosesser, innkjøp, salg og marked, verdikjeden og støttefunksjoner. IKT-løsninger for å gjøre informasjon tilgjengelig for beslutninger. Sammenhengen mellom forretningsstrategien og IKT-strategien. Overordnet plan for anskaffelse og innføring av nye IKT-løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har forståelse for hvordan organisasjoner er bygd opp og utformet
 • har grunnleggende forståelse for hvordan organisasjoner styres og ledes
 • har grunnleggende forståelse av hvilken rolle IKT har i bedrifter og organisasjoner
 • har grunnleggende kunnskap om ulike IKT-løsninger som benyttes i en organisasjon
 • har forståelse for nye teknologier og IKT-løsninger og deres mulig anvendelse
 • har grunnleggende kunnskaper om noen relevante metoder og arbeidsmåter for å analysere IKT behovet - kjenner sammenhengen mellom forretningsstrategier og IKT-strategi

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for bruk og behov for IKT i organisasjonen
 • kan både individuelt og i grupper diskutere og redegjøre for betydningen og utfordringer ved bruk av IKT i organisasjoner og bedrifter.
 • kan planlegge prosesser for å innhente og analyser IKT behovene til organisasjonen.
 • kan diskutere utfordringer knyttet til implementere IKT-systemer i en organisasjon, både ved innføring av helt nye løsninger og tilpasning til eksisterende arkitektur.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for bruk av IKT i moderne forretningsdrift
 • er bevisst utvikling over tid og økonomiske konsekvenser av IKT bruk
 • kan formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre en selvstendig oppgave i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, «flipped classroom», gruppeøvinger, prosjektarbeid, medstudenter tilbakemelding og veiledning. Studentdeltakelse forventes, og noen elementer av undervisningsopplegget vil være obligatoriske.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektbeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatorisk innlevering: Studentene vil utarbeide et prosjektbeskrivelse som legger føringer for videre prosjektarbeid. Utarbeides i grupper på 1-3 studenter - godkjent/ikke godkjent.

Prosjektoppgave (1-3 studenter) (49 %)

Hjemmeeksamen, 24 timer (individuell innlevering) (51 %)

Innleveringsfrist for prosjektarbeid vil være 24 timer før hjemmeeksamen.

Ikke bestått hjemme-eksamen kan tas på nytt som utsatt eksamen i august. Ikke bestått prosjektoppgave må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Det skal leveres en prosjektbeskrivelse i begynnelse av semesteret som en obligatorisk innlevering.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjektoppgave 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU