course-details-portlet

SMED8020 - Genetisk epidemiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100 1 uker A
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter A

Faglig innhold

Kurset fokuserer på forståelsen av konsepter i genetisk epidemiologi og genetisk variasjon i befolkningen. Temaer som undervises er studiedesign og analysemetoder (genom-dekkende studier, Mendelsk randomisering og funksjonell oppfølging), samt statistiske skjevheter (bias) og konfundering i analyser, implikasjoner av funksjonelle funn, bruk av registerdata og etiske betraktninger.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:

  • Forstå konseptene i genetisk epidemiologi, forstå hvordan genetisk variasjon opptrer i en befolkning og hvordan man kan studere den.
  • Kjenne til viktige verktøy og analysemetoder for genom-dekkende analyser.
  • Kunne vurdere og diskutere resultater fra slike analyser, forstå funksjonelle implikasjoner av resultatene, og komme med forslag til videre oppfølgingsanalyser.
  • Kjenne til analysemetoder og de tre hovedantagelsene i MR-analyser.
  • Kunne skissere hvordan en instrumentvariabel konstrueres og vurdere dens validitet, styrker og svakheter.
  • Kunne vurdere og diskutere resultater fra MR-analyser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det er obligatorisk oppmøte på alle forelesninger og øvinger. Faglærer kan godkjenne inntil 20% fravær fra obligatoriske aktiviteter. Aktivitet studenten går glipp av vil være med i vurderingen om mulig godkjent fravær.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning

Mer om vurdering

I øvingstimene vil studentene motta analyse/beregningsoppgaver som skal løses og spørsmål som skal besvares. Det er obligatorisk oppmøte på alle øvingstimer. Øvingsoppgavene må leveres inn på slutten av hver kursdag. Alle øvingsoppgavene må være godkjent før muntlig eksamen.

Under muntlig eksamen presenterer studentene en selvvalgt vitenskaplig artikkel, før de vil bli spurt om å vurdere og diskutere dataene, valg av metode, styrker og svakheter. I begynnelsen av undervisningsuka vil det bli utdelt en liste med artikler studentene kan velge mellom.

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad. Medisinstudenter opptatt på forskerlinjen.

Kursmateriell

Utlevert materiale, forelesningsnotater og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMED8021 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU