course-details-portlet

SMED8015 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 ALLE

Faglig innhold

Kvalitative forskningsmetoder egner seg til å studere menneskers erfaringer og deres opplevelser, forståelser og resonnement. Emnet har et sterkt fokus på de praktiske sidene av å gjennomføre en kvalitativ studie, med praktiske øvelser i intervju, analyse og metode- og resultatpresentasjon.
Det er forelesninger om hva kvalitative metoder er, vitenskapsteoretisk bakgrunn, praktiske råd og omtale av stegene i gjennomføring av en kvalitativ studie og ulike tilnærminger til kvalitativ metode.
Eksempler mm er valgt ut fra relevans for helsefaglig og klinisk forskning, og bruk av kvalitativ metoder i en medisinsk (naturvitenskapelig) forskningstradisjon.

Læringsutbytte

Å gi innsikt i prinsipper for kvalitativ forskning og praktisk erfaring med datainnsamling og analysemetoder med relevans for helsefaglig og klinikknær forskning.
LÆRINGSUTBYTTE: Studenter som har bestått SMED8015 kan gjennomføre kvalitative studier som er i front innenfor sitt forskningsfelt.
KUNNSKAP: Etter gjennomført kurs kan studenten vurdere hensiktsmessigheten og egnetheten til ulike kvalitative forskningsmetoder.
FERDIGHETER: Etter gjennomført kurs kan studenten planlegge og gjennomføre gruppebaserte og individuelle kvalitative intervju. Studenten kan vurdere egnetheten av ulike måter å analysere tekstdata på.
GENERELL KOMPETANSE: Etter gjennomført kurs kan studenten styre gjennomføring av nye kvalitative studier.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger med mesteparten av arbeidet skjer i grupper. Kursoppgaven som er grunnlaget for bedømming av kurset gjøres i gruppe. Emnet gjennomføres kun hvis det er minimum tre studenter påmeldt. Undervisningen skjer samlet i løpet av en uke fra mandag kl. 8.30 til og med torsdag 16.00. Undervisningen er vanligvis i uke 5. Det arrangeres et obligatorisk en dags eksamensseminar ca. 8 uker senere. I tiden mellom undervisningen og eksamensseminaret arbeides det i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av 2 oppgaver og transkriberte intervju
  • Kommentator på eksamensseminar

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på en kursrapport som diskuteres med både de andre studentene og sensorene på et eksamensseminar som det er obligatorisk å delta på. For å få karakter (bestått/ikke bestått) i emnet, må alle obligatoriske aktiviteter være godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad. De som er opptatt på PhD-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap prioriteres.

Kursmateriell

Kirsti Malterud (2017). Kvalitative metoder i medisinsk forskning (4.utgave). Oslo: Universitetsforlaget. 256 sider. ISBN: 9788215028286.
Kirsti Malterud (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Oslo: Universitetsforlaget. 168 sider. ISBN: 9788215020464. I tillegg til pensumbøkene, vil det være et utvalg av artikler som blir opplyst ved start. Pensumbøkene må leses før undervisningsstart fordi undervisningen er konsentrert på en uke.


Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3004 2.5 01.09.2010
KLH3015 5.0 01.09.2015
MH3004 5.0 01.09.2019
PH3001 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU