course-details-portlet

SMED8015 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 B

Faglig innhold

Det faglige innholdet fokuserer på å gi en overordnet innføring i prinsipper for kvalitativ forskning og grundig praktisk erfaring med datainnsamling og analysemetoder med relevans for medisin og helsevitenskap. Kvalitative forskningsmetoder egner seg til å studere menneskers erfaringer og deres opplevelser, forståelser og resonnement. Emnet har fokus på bruk av kvalitative metoder i en medisinsk (naturvitenskapelig) forskningstradisjon hvor empiri vektlegges. Det er derfor et sterkt fokus på de praktiske sidene av å gjennomføre en kvalitativ studie, med praktiske øvelser i intervju, analyse og metode- og resultatpresentasjon. Forelesninger fokuserer på praktiske tips og omtale av stegene i gjennomføring av en kvalitativ studie. Det foreleses også overordnet om hva kvalitative metoder er, vitenskapsteoretisk bakgrunn og ulike tilnærminger brukt i kvalitative studier.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått SMED8015 kan man

  • Planlegge og gjennomføre kvalitative studier (samlet læringsutbytte)
  • Diskutere hensiktsmessigheten og egnetheten til ulike måter å gjøre kvalitative studier på (kunnskap)
  • Gjennomføre og lede kvalitativ datainnsamling og analyse (ferdighet)
  • Forstå rollen til kvalitativ forskning i medisin og helsevitenskap (generell kompetanse)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger med mesteparten av arbeidet skjer i grupper. Kursoppgaven som er grunnlaget for bedømming av kurset gjøres i gruppe. Det arrangeres et obligatorisk en dags eksamensseminar ca. 8 uker etter første undervisningsuke. I tiden mellom undervisningsuken og eksamensseminaret arbeides det i grupper. Det er obligatorisk oppmøte på alle forelesninger og øvinger. Faglærer kan godkjenne inntil 20% fravær fra obligatoriske aktiviteter. Aktivitet studenten går glipp av vil være med i vurderingen om mulig godkjent fravær.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av 2 oppgaver og transkriberte intervju
  • Kommentator på eksamensseminar

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på en kursrapport som diskuteres med både de andre studentene og sensorene på et eksamensseminar som det er obligatorisk å delta på. For å få karakter (bestått/ikke bestått) i emnet, må alle obligatoriske aktiviteter være godkjent.

Forkunnskapskrav

Fullført mastergrad. De som er opptatt på PhD-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap prioriteres.

Kursmateriell

Kirsti Malterud (2017). Kvalitative metoder i medisinsk forskning (4.utgave). Oslo: Universitetsforlaget. 256 sider. ISBN: 9788215028286. Kirsti Malterud (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Oslo: Universitetsforlaget. 168 sider. ISBN: 9788215020464. I tillegg til pensumbøkene, vil det være et utvalg av artikler som blir opplyst ved start. Pensumbøkene må leses før undervisningsstart fordi undervisningen er konsentrert på en uke.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3004 2.5 HØST 2010
KLH3015 5.0 HØST 2015
MH3004 5.0 HØST 2019
PH3001 5.0 HØST 2019
MH3008 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU