SMED8015 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kvalitative forskningsmetoder egner seg til å studere menneskers erfaringer og deres opplevelser, forståelser og resonnement. Emnet behandler spørsmål knyttet til vitenskapsteoretisk bakgrunn, datainnsamling, analysemetoder og rapportering med relevans for helsefaglig og klinisk forskning i en medisinsk forskningstradisjon

Læringsutbytte

Å gi innsikt i prinsipper for kvalitativ forskning og praktisk erfaring med datainnsamling og analysemetoder med relevans for helsefaglig og klinikknær forskning.
LÆRINGSUTBYTTE: Studenter som har bestått SMED8015 kan gjennomføre kvalitative studier som er i front innenfor sitt forskningsfelt.
KUNNSKAP: Etter gjennomført kurs kan studenten vurdere hensiktsmessigheten og egnetheten til ulike kvalitative forskningsmetoder.
FERDIGHETER: Etter gjennomført kurs kan studenten planlegge og gjennomføre gruppebaserte og individuelle kvalitative intervju. Studenten kan vurdere egnetheten av ulike måter å analysere tekstdata på.
GENERELL KOMPETANSE: Etter gjennomført kurs kan studenten styre gjennomføring av nye kvalitative studier.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, både individuelt og i gruppe men mesteparten av arbeidet skjer i grupper. Kursoppgaven som er grunnlaget for bedømming av kurset gjøres i gruppe. Det tas forbehold om et visst antall studenter for at emnet skal gjennomføres.

Emne undervises på engelsk i høstsemesteret og på norsk i vårsemesteret. Undervisningen skjer samlet i løpet av en uke fra mandag kl 8.30 til og med torsdag 16.00. Undervisningen er vanligvis i uke 4 (norsk) og uke 38 (engelsk). Det arrangeres et obligatorisk en dags eksamensseminar ca 8 uker senere. I tiden mellom undervisningen og eksamensseminaret arbeides det i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av 2 oppgaver og transkriberte intervju
  • Kommentator på eksamensseminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått mastergrad. De som er opptatt på PhD-program ved Fakultet for medisin og helsevitenskap prioriteres.

Kursmateriell

Kirsti Malterud (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning (3.utgave). Oslo: Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: ISBN 9788215018003.

Boken må leses før undervisningsstart.
I tillegg et utvalg av artikler som blir opplyst ved semesterstart.


Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3004 2.5 01.09.2010
KLH3015 5.0 01.09.2010 31.08.2014
KLH3015 7.5 01.09.2014 31.08.2015
KLH3015 5.0 01.09.2015
PH3001 5.0 01.09.2015 31.08.2017
PH3001 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.