course-details-portlet

SKOLE6701 - Kunst og håndverk 1, 1.-7.trinn KFK - emne 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet i bidrar til innsikt i fagets kjerneelementer: kunst- og designprosesser, kulturforståelse,håndverksferdigheter og visuell kommunikasjon, hvor elementene er knyttet til fagdidaktisk refleksjon. Studenten skal arbeide med praktiske skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. Emnet skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Gjennom studiet fokuseres det på å utvikle studentenes kompetanse de trenger for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningen i kunst og håndverksfaget på 1-7 trinn. De blir kvalifisert til å arbeide ut fra gjeldende læreplan og styringsdokumenter og utvikle faget for fremtiden. Den digitale utviklingen har endret og utvidet innholdet i kunst og håndverk. Studentene vil utvikle kunnskaper om hvordan digitale verktøy og ressurser kan bidra til å nå kompetansemål i faget og ivareta de fem grunnleggende ferdighetene. Emnet vektlegger derfor å utvikle studentenes egne grunnleggende digitale ferdigheter ut fra fagets egenart.

Undervisningen er praksisnær, fremtidsrettet og i tett samarbeid med praksisfeltet.

Studentene får erfaring med hvordan du kan bruke og tilpasse ulike undervisningsformer, metoder, aktiviteter og teknologi for å sikre inkluderende praksis der undervisningen legger til rette for likeverdige muligheter til læring og utvikling.

Som et erfaringsbidrag til å ta i bruk læreplanen for kunst og håndverk i Kunnskapsløftet 2020, vil de faglige og fagdidaktiske temaene i studiet fortløpende bli relatert til det nye læreplanverket. Flere av arbeidskravene i studiet vil være eksplisitt knyttet til en slik kobling.

Emne 1 består av tre områder.

Kunst. Området kunst vektlegger arbeid med bilder og skulptur. Bilde er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema. Skulptur omfatter utforsking av og arbeid med skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk, både gjennom ulike typer skulptur, installasjon og landskapskunst.

Kunst og formkultur. Området kunst og formkultur setter søkelys på kulturforståelse, med vekt på norsk, samisk og internasjonal kunst fra nyklassisismen til i dag. Området gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en øke bevisstheten rundt demokrati og medborgerskap, og se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng.

Fagdidaktikk. Området fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og legge til rette for kunnskap i lærings- og vurderingsformer som fremmer elevenes faglige utvikling og livsmestring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er grunnleggende i arbeid med bilder og skulptur
 • har kunnskap om kunstteorier og hovedretninger innenfor bildekunst og skulptur
 • har kunnskap om hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid og læring
 • har kunnskap om hovedtrekkene i fagets historie, begrunnelse, innhold og metoder
 • har kunnskap om barns to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhørende teorier om estetiske læringsprosesser, opplevelse, lek og kreativitet
 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning
 • har kunnskap om hvordan den estetiske dimensjonen kan inngå i tverrfaglige sammenhenger
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i faget i grunnskolen med fokus på bilde og skulptur

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide målrettet med ideutvikling, skisseprosess, dokumentasjon og vurdering av egne og andres skapende prosesser
 • kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med bilde og skulptur
 • kan arbeide med bilde, foto og skrift ved hjelp av digitale verktøy
 • kan bruke analyseverktøy i arbeid med bilde og skulptur
 • kan bruke bilder og skulpturer i nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver
 • kan organisere utstillinger av egne- og elevarbeider og på andre måter synliggjøre faget på ulike arenaer
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i bilde og skulptur, og tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elever
 • kan gjennomføre læringsorientert vurdering og veiledning i områdene bilde og skulptur

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for hvordan skapende arbeid med materialer utfordrer sanser, engasjerer følelser, krever konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • kan utnytte variasjoner i visuelle uttrykk i bildekunst og skulptur som utgangspunkt for tilpasset opplæring og faglig samtale
 • kan bruke digitale læringsarenaer til innhenting og formidling av fagstoff knyttet til bilde og skulptur
 • kan innby andre fag til praktisk, teoretisk og didaktisk samarbeid og generere tverrfaglige og vitenskapelig utforskende arbeids- og forståelsesformer

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium. Emnet har tre obligatoriske samlinger à tre dager. Studiet innebærer både praktisk arbeid i verksteder, fellesforelesninger, undervisning i seminarform, og arbeid i mindre grupper og presentasjoner. Mellom samlingene forventes selvstendig arbeid, faglig utviklingsarbeid i egen praksis, kunnskapsdeling i eget kollegium, samt didaktisk refleksjon og kommunikasjon på digital læringsplattform. Det er knyttet ulike arbeidskrav til periodene mellom samlingene. Under samlingene vil studentene bli oppmuntret til å bruke sine praksiserfaringer som utgangspunkt for ny læring og nye innsikter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

En individuell praktisk-estetisk oppgave innenfor et avtalt tema som skal presenteres i form av en utstilling med muntlig presentasjon

En individuell oppgave i fagdidaktikk og kunst og formkultur knyttet til bilde eller skulptur

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Følgende aktiviteter har obligatorisk oppmøte:

Deltagelse på 3 samlinger à 3 dager

Inntil 2 ekskursjoner. Ved fravær fra ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid.

Vurdering eksamen:

Del 1. Individuell digital utstilling bestående av skapende arbeider fra området kunst: bilde og skulptur med fagdidaktiske refleksjoner i logg.

Del 2. En individuell skriftlig oppgave i fagdidaktikk og kunst og formkultur knyttet til bilde og / eller skulptur, som har blitt bearbeidet etter veiledning på utkast levert som obligatorisk arbeidskrav.

Del 1 og del 2 leveres som en mappe og vurderes som en helhet til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Kunst og håndverk 1, 1.-7. trinn (KKH1-1-7)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU