course-details-portlet

SKOLE6625 - Teknologi og forskningslære - Modul II Marin biologi og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedtemaet i dette emnet er miljøovervåking av marine ressurser. I dette emnet gis en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator. Marin forsøpling og plastforurensing blir ved felt- og laboratoriearbeid brukt som eksempel på hva som påvirker marine ressurser. Det inngår å bygge et enkelt mikroskop for å demonstrere mikroskopets prinsipper.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om et utvalg marine arter
 • har kunnskap om hva som påvirker biodiversiteten
 • har kunnskap om hvilke miljøfaktorer som kan analyseres
 • har kunnskap om hvordan tolke resultater
 • har kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • har kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning til aktuelle tema

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjennomføre feltarbeid for innsamling av egnet prøvemateriale
 • gjennomføre egnede laboratorieforsøk
 • tolke resultater
 • planlegge og gjennomføre undervisning med aktuelt tema
 • veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt aktuelt tema
 • vurdere elevenes læring når de arbeider med aktuelt tema

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • være i stand til å forklare om temaet i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig

Læringsformer og aktiviteter

Emnet veksler mellom teoretisk og en praktisk tilnærming til faget.

Felt- og laboratoriearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 80% deltakelse i undervisningen
 • En oppgave

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan fremstille seg til vurdering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på kursdager
 • Oppgave

Mer om vurdering

Mappevurdering. Vurderes bestått/ikke bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Teknologi og forskningslære (KTOF)

Kursmateriell

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU