course-details-portlet

SKOLE6625 - Teknologi og forskningslære - Modul II Marin biologi og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Miljøovervåking. Programmering av sensorer til enkel undervannsfarkost, ROV. Hvordan bruke tare som bioindikator. Om plast og mikroplast i naturen.


Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om hva som kan inngå i miljøovervåking og hvordan dette kan gjennomføres
- har kunnskap om plast og mikroplast
- har kunnskap om hvilke elementer som kan analyseres
- har kunnskap om hvordan tolke resultater
- har kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig samarbeid
- har kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning hvor tema er miljøovervåking

Ferdigheter
Studenten kan
- gjennomføre feltarbeid for innsamling av egnet prøvemateriale
- gjennomføre egnede eksperimenter
- programmere sensorer for undervannsmålinger
- bygge enkel undervannsfarkost,ROV
- planlegge og gjennomføre undervisning med tema miljøovervåking
- planlegge og gjennomføre undervisning med bygging av enkel undervannsfarkost, ROV
- veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt tema miljøovervåking
- veilede elever i programmering av sensorer for undervannsmålinger
- veilede elever i hvordan bygge enkel undervannsfarkost, ROV
- vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet miljøovervåking
- vurdere elevenes læring ved bygging og testing av enkel undervannsfarkost, ROV

Generell kompetanse
Studenten skal være i stand til å forklare om miljøovervåking og enkel undervannsfarkost, ROV, i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet veksler mellom teoretisk og en praktisk tilnærming til faget. Feltarbeid.

Elektronikk – ROV. Trykk- og temperaturmålinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på obligatorisk samling
  • Godkjent 4 arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Kandidaten må delta på 80% av de obligatoriske samlingene og må ha bestått fire arbeidskrav for å kunne framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)

Kursmateriell

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU