course-details-portlet

SKOLE6624 - Teknologi og forskningslære - Modul I Gruveavrenning, miljøutfordring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

- Gruveavrenning som gir miljøutfordringer- Jernblestring i skoleperspektiv- Laboratoriearbeid

Læringsutbytte

KunnskapStudenten - kjenner til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på avrenningsproblemer- har kunnskap om jernblestring i skoleperspektiv- har kunnskap om virkemåten til ulike typer instrumenter som måler kontinuerlig i felt- har kunnskap om hvordan tolke resultater- har kunnskap om hvordan ulike parametere kan påvirke resultatene- har kunnskap om og innsikt i interessekonflikter knyttet til tiltak for å redusere forurensingen- har kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning som foregår i felt og med laboratoriearbeid Ferdigheter Studenten kan- gjennomføre tester med instrumenter i felt- gjennomføre eksperimenter for å teste hvordan effekten varierer ved å endre på et utvalg parametere- planlegge og gjennomføre undervisning med temaet forurensing- veilede elever som arbeider med undervisningsopplegg rundt temaet forurensing- bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til tiltak for å redusere forurensing- vurdere elevenes læring når de arbeider med feltarbeid og laboratoriearbeid Generell kompetanse Studenten er i stand til å bruke temaet i faget teknologi og forskningslære i videregående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet veksler mellom en teoretisk og en praktisk tilnærming til faget.Laboratoriearbeid inngår i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Delta på obligatoriske samlinger
  • Levere inn oppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Kandidaten må delta på 80% av de obligatoriske samlingene og må ha bestått ett arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Teknologi og forskningslære (KTOF)

Kursmateriell

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU