course-details-portlet

SKOLE6623 - Teknologi og forskningslære - Modul IV Havromsteknologi. Båtbygging.

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Overordnet tema er havromsteknologi og teknologi-utvikling. Båtbygging ved Marinteknisk senter, inngår i denne modulen. For de som har deltatt på kurs i båtbygging tidligere, vil det nå gis større rom for utprøving av modellen i bassenget ved Marinteknisk senter samt eksempler på enkle forsøk som elevene kan utføre og etterregne.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten skal - kjenne til aktuelle teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor fagområder som driver med forskning på og utvikling av tankbåter. - ha kunnskap om og innsikt i virkemåten til utforming av tankbåter - ha kunnskap om hvordan en kan bygge modeller av tankbåter - ha kunnskap om og innsikt i metoder for å måle effekt ved uttesting av modell av tankbåter - ha kunnskap om og innsikt i hvordan ulike parametere kan påvirke effekten på modell av tankbåt - ha kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med tankbåter Ferdigheter Studenten kan - bygge modeller av tankbåt og gjennomføre tester - gjennomføre eksperimenter der en tester hvordan effekten på tankbåten varierer ved å endre på et utvalg parametere - planlegge og gjennomføre undervisning om modeller av tankbåt - veilede elever som arbeider med lærings-/undervisningsopplegg om tankbåter - bruke undervisningsopplegg der elevene bygger modeller av tankbåt og utforsker hvordan ulike parametere kan påvirke effekten - bruke undervisningsopplegg der elevene vurderer interessekonflikter i samfunnet knyttet til drivstoff og utslipp - vurdere elevenes læring når de arbeider med temaet tankbåter Generell kompetanse Studenten skal være i stand til å bruke temaet havromsteknologi i faget teknologi og forsknings-lære i videre-gående skole, på en måte som fremmer de generelle målene for faget og for opplæringen for øvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet veksler mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget. Praktisk arbeid: Bygge modell av tankbåt på MARINTEK.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på alle samlinger
  • Innlevering av oppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Kandidaten må delta på 80% av de obligatoriske samlingene og må ha bestått ett arbeidskrav for å kunne fremstille seg for eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Teknologi og forskningslære (KTOF)

Kursmateriell

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6618 2.0 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
10.12.2021

Innlevering
17.12.2021


11:15


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU