course-details-portlet

SKOLE6026 - Elevmangfold og likeverdig opplæring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 50/100
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter A

Faglig innhold

Elevmangfold og likeverdig opplæring vektlegger kunnskap om elevers ulike forutsetninger og behov og hvordan disse har betydning for deres opplæringssituasjon. Emnet vektlegger spesielt kunnskap knyttet til ekskluderingsmekanismer og forutsetninger for å fremme inkludering. I den sammenheng står også skolens rammebetingelser sentralt. Emnet gir innsikt i ulike perspektiver på elevmangfold og risikofaktorer, forebygging, samt ulike former for tiltak.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • studenten har god kunnskap om hvordan elevenes bakgrunn og forutsetninger er av betydning for ulike muligheter i utdanning
 • studenten har kunnskap om skolen som arena for identitetsutvikling og dens betydning for tilhørighet, utenforskap og motstand
 • studenten har kunnskap om perspektiver på likeverdig opplæring, og hvordan dette har betydning for pedagogisk praksis

FERDIGHETER

 • studenten kan analysere aktuelle problemstillinger knyttet til inkludering og ekskludering i skolen og drøfte pedagogisk praksis tilpasset en mangfoldig elevgruppe
 • studenten kan kritisk analysere problemstillinger knyttet til mangfold, inkludering og demokratisk utvikling av skolen, samt utfordringer barn og unge møter i utdanning

GENERELL KOMPETANSE

 • studenten kan kritisk belyse skolen som demokratisk samfunnsinstitusjon, deriblant systembetingelser som bidrar til inkludering og ekskluderingsprosesser
 • studenten har analytisk kompetanse for å arbeide for inkluderende læringsmiljø og likeverdig opplæring i en mangfoldig skole

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, i tillegg til bruk av NTNUs LMS-verktøy Blackboard.

Studiet legger opp til samarbeid i grupper (selv om det også er mulig å arbeide individuelt). Det oppmuntres til at flere lærere ved samme skole deltar for å arbeide sammen om refleksjon over og utvikling av egen praksis i skolen.

Det legges vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler, seminarer, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeide, samt anvendelse av digitale verktøy. Det legges vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.

Mer om vurdering

 • Vurderingsform er en prosjektoppgave i gruppe (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Oppgaven kan være en fagartikkel basert på et prosjekt som er blitt gjennomført eller en teoretisk drøfting av aktuelle problemstillinger. Eksamensoppgaven gis bokstavkarakter. Oppgaven teller 50% av den endelige karakteren.
 • I tillegg holdes en individuell muntlig eksamen (20 min). Muntlig eksamen teller 50% av den endelige karakteren.Karakterskala A-F.

En student som ikke har bestått emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare fremstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. ved gjentak av bestått vurdering må studenten framstille seg til ny vurdering i begge delene som inngår i vurderingen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn (KSP1-1-10)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU