course-details-portlet

SKOLE6025 - Spesialpedagogikk for likeverd og inkludering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Spesialpedagogikk for likeverd og inkludering handler om hvordan skolen sørger for gode rammevilkår for oppvekst og opplæring, og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike forutsetninger og behov, slik at Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 blir ivaretatt. Videreutdanningen vektlegger et ressurs- og mestringsperspektiv på elever med særskilte behov. Studiet vil legge til rette for et helhetlig blikk på eleven, hvor både individ og systemperspektiv ivaretas, og spesialpedagogikkens bidrag til likeverd og inkludering for alle elever er sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, dets tradisjoner og muligheter og utdanningspolitiske rammer for arbeidet
 • Studenten har kunnskap om spesialpedagogens rolle og arbeidsmåter, juridiske og etiske problemstillinger
 • Studenten har kunnskap om forebygging og tilrettelegging i et læringsmiljø som fremmer inkludering og aktiv deltakelse for alle elever

Ferdigheter:

 • Studenten kan oppdage og analysere elevers ulike utfordringer
 • Studenten kan legge til rette læringsmiljøet slik at elever med ulike læringsutfordringer opplever utvikling og mestring
 • Studenten har evne til kritisk, etisk bevisst og kunnskapsbasert refleksjon omkring ulike spesialpedagogiske tema og dilemmaer.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan legge til grunn et helhetlig blikk på eleven, hvor både individ og systemperspektiv ivaretas, samt ta hensyn til ulike dilemmaer knyttet til problem- og vanskefokus og kan ut fra denne kunnskapen bidra til å legge til rette for aktiv deltakelse og fellesskap for en sammensatt elevgruppe

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium, i tillegg til bruk av NTNUs LMS-verktøy Blackboard.

Studiet legger opp til samarbeid i grupper (selv om det også er mulig å arbeide individuelt). Det oppmuntres til at flere lærere ved samme skole deltar for å arbeide sammen om refleksjon over og utvikling av egen praksis i skolen.

Det legges vekt på forskningsbasert og dialogpreget undervisning. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, seminarer, øvelser, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det legges vekt på deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en skriftlig semesteroppgave som kan skrives i gruppe på to eller tre studenter (eller individuelt etter søknad til emneansvarlig). Semesteroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn (KSP1-1-10)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6006 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Spesialpedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU