course-details-portlet

SKOLE6024 - Konspirasjonsteorier i skole og på nett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet legger opp til en tverrfaglig tilnærming til studiet av konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning, med vektlegging av metoder som har vist seg å forebygge eller redusere skadelig konspirasjonsteorier blant elever.

Emnet er særlig relevant for lærere i ungdomsskole og videregående skole innenfor samfunnsfagene og KRLE/Religion og etikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har oppnådd teoretisk kunnskap til å undervise om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning.
 • har kunnskap om noen av de mest utbredte konspirasjonsteoriene i Norge og verden i dag
 • har kunnskap om spesifikke undervisningsmetoder som kan forebygge/redusere spredning av konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning blant elever. Herunder opplegg for å fremme kritisk-analytisk tenkning, perspektivpluralisme, kildekritikk, samt den såkalte vaksinasjonsstrategien.
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer knyttet til undervisning om konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning

Ferdigheter '

Kandidaten

 • kan utvikle gode didaktiske opplegg for å redusere/forebygge konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning
 • kan benytte relevant teori til å drøfte didaktiske oppleggs sannsynlige læringseffekter
 • kan identifisere utfordringer ved didaktiske opplegg og foreslå mulige løsninger
 • kan identifisere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter samfunnskriser- og konflikter

Læringsformer og aktiviteter

Emnet organiseres med tre obligatoriske seminarer. Dette kan kreve fysisk eller digitalt oppmøte gitt omstendighetene. Tidspunkt for gjennomføring/levering av skriftlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Arbeidskrav og andre oppgaver som gjennomføres som del av seminarene skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene i seminarene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar
 • Utvikle og teste didaktisk opplegg

Mer om vurdering

 • Tre obligatoriske seminar.
 • Utvikling og testing av eget didaktisk opplegg for å redusere/forebygge konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning.
 • Semesteroppgave med drøfting av eget didaktisk opplegg i lys av relevant teori om konspirasjonsteorier/konspirasjonstenkning.

Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Semesteroppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på bachelornivå ved Institutt for lærerutdanning (ILUEVUBE)

Forkunnskapskrav

Søker må være ansatt som lærer i det norske skolesystemet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut før studiestart. Pensum på norsk og engelsk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Historie
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
 • Psykologi
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100 A

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU