course-details-portlet

SKOLE6022 - Matematikk for lærerutdannere 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet er delt inn i to deler:

Del 1: Matematikkdidaktisk forskning i forgrunnen
Denne delen av emnet legger til rette for at deltakerne sammen kan utforske og utvikle egen undervisning og lærerutdanning i matematikk. Studentene skal sammen
- utforske noen sentrale linjer i forskning på matematikklærerutdanning
- reflektere over hvordan forskning på matematikklærerutdanning kan trekkes inn i og knyttes til egen undervisning i matematikklærerutdanningen
- utforske og reflektere over hvordan egen forskning kan integreres i undervisning og veiledning i utdanningen av matematikklærere

Del 2: Eget forskningsprosjekt
Denne delen av emnet legger til rette for at deltakerne sammen kan utforske og utvikle egen undervisning og lærerutdanning i matematikk. Fokus vil være på eget forsknings- og utviklingsprosjekt og presentasjon av resultater for de andre deltakerne. Deltakerne skal sammen
- utforske og gjennomføre systematiske undersøkelser av egne praksiser
- utarbeide tekster som kan videreutvikles til publiserbare artikler
- diskutere og gi innspill på hverandres forskningsprosjekter og tekster

Læringsutbytte

Del 1: Matematikkdidaktisk forskning i forgrunnen
Kunnskaper
Studenten
- har avansert kunnskap om sentrale linjer i forskning på matematikklærerutdanning
- har avansert kunnskap om undervisning og veiledning i utdanningen av matematikklærere

Ferdigheter
Studenten
- kan analysere aktuelle problemstillinger knyttet til egen praksis som lærerutdanner i matematikk
- kan analysere aktuell forskning på matematikklærerutdanning og knytte det til egen undervisning i matematikklærerutdanningen
- kan analysere hvordan egen forskning kan integreres i undervisning og veiledning i utdanningen av matematikklærere

Generell kompetanse
Studenten
- kan analysere problemstillinger knyttet til aktuelle teorier og forskning
- kan kommunisere og diskutere problemstillinger, analyser og resultater innen aktuell forskning
- kan formidle - muntlig og skriftlig - eget forskningsarbeid og analysere egne utprøvinger i lærerutdanning
- kan kritisk reflektere over teori, forskning og praksis

Del 2: Eget forskningsprosjekt
Kunnskaper
Studenten- har avansert kunnskap om relevante forskningsmetoder for å studere egen praksis som matematikklærerutdanner

Ferdigheter
Studenten
- kan anvende relevante metoder for å forske på egen praksis som matematikklærerutdanner
- kan gjennomføre systematiske undersøkelser av egen praksis
- kan diskutere og gi innspill på andres forskningsprosjekter og tekster

Generell kompetanse
Studenten
- kan analysere problemstillinger knyttet til aktuelle teorier og forskning
- kan presentere, diskutere og analysere egne utprøvinger i lærerutdanning
- kan formidle - muntlig og skriftlig - eget forskningsarbeid og analysere egne utprøvinger i matematikklærerutdanning
- kan kritisk reflektere over teori, forskning og praksis

Læringsformer og aktiviteter

Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.
Emnet organiseres rundt forelesninger, diskusjoner, utprøvinger, utforskning og analyser av oppgaver og aktiviteter. Deltakerne presenterer egne forskningsprosjekter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidsoppdrag
  • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Mellom samlingene vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag i forbindelse med utvikling og gjennomføring av eget forskningsprosjekt. Obligatorisk oppmøte på samlinger. Obligatoriske aktiviteter vurderes godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering:
Forskningsartikkel. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Matematikkdidaktikk for lærerutdannere (MATLÆR)

Forkunnskapskrav

Bestått SKOLE6021 Matematikkdidaktikk for lærerutdannere 1

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU