course-details-portlet

SKOLE6018 - Musikkskaping emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet har disse hovedkomponentene: Musikkskaping forstått som å lage og utøve musikk, med stemme, kropp, instrumenter og digitale verktøy, gjennom grunnleggende erfaringsbasert opplæring. Dans betraktes som del av begrepet musikk. De fagdidaktiske delene av studiet er i særlig grad siktet inn mot å tilrettelegge for elevenes praktiske arbeid med musikk. Undervisningsstoff og arbeidsmåter gir studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som hovedsakelig tar utgangspunkt i to av musikkfagets kjerneelementer: "utøve musikk" og "lage musikk".

Part 2 is a continuation of academic content in part 1. The course facilitates further didactic and professional exploration of music creation. In part 2, emphasis is placed on musical student diversity, informal musical learning and music professional, music didactic and digital technological development in tour time.

Læringsutbytte

Etter fullført studie har studenten kunnskap om

. Estetiske og kreative læringsprosesser i musikk, og ulike tilnærminger til progresjon i musikkundervisning

. formell og uformell musikalsk læring

· musikalsk barne- og ungdomskultur, media og teknologi

· hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunnskontekster

· ulike musikkrelaterte teknologier, og kan vurdere disse kritisk.

· læreplanverk, teoretiske perspektiver og relevant forskning knyttet til undervisning og læring i faget

· Musikkskaping i tverrfaglig læringsarbeid

Etter fullført studie har studenten ferdigheter i

· å komponere og improvisere musikk med stemme, musikkinstrument og musikkteknologi

· å tilrettelegge for læringsprosesser i musisering, komponering og lytting

· å skape dans og kunne tilrettelegge for skapende dans i musikkundervisningen

· å planlegge, bruke og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpasset musikkundervisning

· Å tilrettelegge for musikkskaping i tverrfaglig læringsarbeid

Etter fullført studie har studenten generell kompetanse i

· å planlegge og gjennomføre helhetlig undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget

· å diskutere syn på kvalitet i musikkfaglig undervisning fra praktiske og teoretiske perspektiver

· å reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk, og utvikle egen praksis ved hjelp av faglitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Emnet musikkskaping er et kombinert nettbasert og samlingsbasert tilbud med 30 stp. musikk for 5-10, fordelt på 2 moduler á 15 stp. hver.

For hver av modulene arrangeres det tre samlinger på 2-3 dager pr samling. Samlingene inneholder praktisk, teoretisk og undersøkende arbeid sentrert rundt ulike former for musikkskaping, der utvikling av og refleksjon over egen praksis står sentralt. Flere arbeidskrav dekkes gjennom workshops og prosjekter som gjennomføres på samling i kombinasjon med egenstudier og profesjonsbasert utviklingsarbeid i egen praksis. Det legges også opp til kollokviebasert arbeidskrav i musikkdidaktikk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kollokviegrupperapport
  • Skape og gjennomføre, beskrive og drøfte et digitalteknologisk, musikkskapende læringsopplegg
  • Kreativ dans

Mer om vurdering

Vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

· En kollokviegrupperapport.

· Skape og gjennomføre, beskrive og drøfte et digitalteknologisk, musikkskapende læringsopplegg med egne elever, hvor elevers uformelle musikkunnskaper kommer til uttrykk som ressurser for elevenes musikkskaping

· Didaktisk opplegg i skapende dans

Eksamen:

Mappeeksamen med ett bidrag, basert på arbeidskrav 2: Skape og gjennomføre, beskrive og drøfte et digitalteknologisk, musikkskapende læringsopplegg med egne elever

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Musikkskaping, 5.-10.trinn (KMUSKAP)

Forkunnskapskrav

En forutsetning for gjennomføring av studiet er at studenten har tilgang til utprøving i en skoleklasse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU2114 7.5 HØST 2021
MGLU2514 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Musikkpedagogiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU