course-details-portlet

SKOLE6015 - Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig-muntlig eksamen i gruppe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig-muntlig eksamen i gruppe 100/100 1 dager A

Faglig innhold

Emnets innhold handler om å teoretisere, kritisk vurdere og videreutvikle praksis som veileder for lærerstudenter og kollegaer i skolen, som praksislærer eller mentor. I emnets læringsfellesskap analyserer vi egen veilederpraksis og gjør erfaringer med og diskuterer hvordan vi kan utvikle utøvelsen av veilederprofesjonen.Deler av emnet (inntil 50 %) kan spisses inn mot praksisveiledning innenfor et særskilt lærerutdanningsprogram/skoleslag (grunnskolelærerutdanning/lektorprogrammet/yrkesfaglærerutdanning) eller mot arbeid som mentor. Valgmodulen vil inkludere arbeidet med aksjonslæringsprosjekt i gruppe og selvvalgt pensum. Grad av tilrettelegging i form av egne undervisningsgrupper, avhenger av antallet studenter som ønsker slik spesialisering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • solid kunnskap om etiske problemstillinger innenfor veiledning og læringsledelse
 • spesialisert kunnskap om modeller og strategier for veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • kunnskap om ulike forskningsmetoder i FoU-arbeid
 • et reflektert fagspråk som støtter analyse av faglige problemstillinger knyttet til læreryrket og veiledningsfeltet

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere faglige problemstillinger innenfor ulike veilederutfordringer med utgangspunkt i ulike tradisjoner, teorier, metoder og fortolkninger innenfor veiledningsfeltet
 • kritisk vurdere og videreutvikle sin praksis som praksislærer/mentor i et systemperspektiv
 • selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til relevante veiledningsprosesser

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • inkludere lærerstudenter i skolens profesjonelle arbeidsfellesskap og kommunisere om profesjonsfaglige problemstillinger i lys av yrkesetiske perspektiver og utdanningspolitiske føringer
 • formidle resultater fra eget utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og delta i en kunnskapsbasert debatt på fagområdet
 • ta initiativ til undersøkende og utviklende prosesser innenfor praksisstudier og veiledning av nyutdannede lærere

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert - 3 samlinger. På samlingene vil det variere mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Utforskende arbeidsformer og erfaringsbasert læring er sentralt. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid, samt arbeider med obligatoriske arbeidskrav og studielitteratur. Kontinuiteten i studiearbeidet og den løpende dialogen mellom deltakerne sikres gjennom obligatoriske arbeidskrav og utstrakt bruk av refleksjonsskriving. Det stilles store krav til egeninnsats. Det er fire obligatoriske arbeidskrav i emnet som er nært knyttet til veiledningsoppgaver i skolen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell fagtekst
 • Aksjonslæringsprosjekt i gruppe inkludert praksiselement
 • 70 % deltakelse på samlinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen blir gjennomført i gruppe, men karakteren settes individuelt.

I alt tre arbeidskrav må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Individuell fagtekst om veiledning innenfor oppgitt emneområde.
 • Aksjonslæringsprosjekt i gruppe inkludert praksiselement.
 • 70% deltakelse på studiets samlinger.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Skolerettet veiledningspedagogikk (KVEIL)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende på bachelornivå og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Minimum 3 års praksis. Fullført SKOLE6014 Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 1 eller tilsvarende. Det er en forutsetning for opptak at studenten har veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass i studieåret.

Kursmateriell

Det blir lagd nettbasert kompendium til emnet for å lette tilgangen til bokkapitler og artikler som ikke finnes på nett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6013 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogiske fag
 • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig-muntlig eksamen i gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig-muntlig eksamen i gruppe 100/100 A

17.06.2024 - 18.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU