course-details-portlet

SKOLE6015 - Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen i gruppe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen i gruppe 100/100 1 dager C

Faglig innhold

Emnets innhold handler om å teoretisere, kritisk vurdere og videreutvikle praksis som veileder for lærerstudenter, nyutdannede lærere og kollegaer i skolen. I emnets læringsfellesskap analyserer vi egen veilederpraksis og gjør erfaringer med og diskuterer hvordan vi kan utvikle utøvelsen av veilederrollen.

Deler av emnet, som aksjonslæringsprosjektet og selvvalgt pensum, kan spisses inn mot praksisveiledning innenfor et særskilt lærerutdanningsprogram/skoleslag, for eksempel grunnskolelærerutdanning/lektorprogrammet/yrkesfaglærerutdanning eller veiledning for nyutdannede lærere, dersom minimum tre studenter ønsker samme fordypning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • solid kunnskap om etiske problemstillinger innenfor veiledning og læringsledelse
 • spesialisert kunnskap om modeller og strategier for veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • kunnskap om ulike forskningsmetoder i FoU-arbeid
 • et reflektert fagspråk som støtter analyse av faglige problemstillinger knyttet til læreryrket og veiledningsfeltet

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • analysere faglige problemstillinger innenfor ulike veilederutfordringer med utgangspunkt i ulike tradisjoner, teorier, metoder og fortolkninger innenfor veiledningsfeltet
 • kritisk vurdere og videreutvikle sin praksis som praksislærer/veileder i et systemperspektiv
 • selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til relevante veiledningsprosesser

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • inkludere lærerstudenter i skolens profesjonelle arbeidsfellesskap og kommunisere om profesjonsfaglige problemstillinger i lys av yrkesetiske perspektiver og utdanningspolitiske føringer
 • formidle resultater fra eget utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og delta i en kunnskapsbasert debatt på fagområdet
 • ta initiativ til undersøkende og utviklende prosesser innenfor praksisstudier og veiledning av nyutdannede lærere

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert med tre fysiske samlinger og to webinarer. På samlingene vil det variere mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske øvelser. Utforskende arbeidsformer og erfaringsbasert læring er sentralt. Mellom samlingene deltar studentene i nettbasert dialog og responsarbeid, samt arbeider med obligatoriske arbeidskrav og studielitteratur. Kontinuiteten i studiearbeidet og den løpende dialogen mellom deltakerne sikres gjennom obligatoriske arbeidskrav og utstrakt bruk av refleksjonsskriving. Det er to obligatoriske arbeidskrav i emnet som er nært knyttet til veiledningsoppgaver i skolen.

Obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav

To arbeidskrav må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Individuell fagtekst om veiledning innenfor oppgitt emneområde.
 • Aksjonslæringsprosjekt i gruppe inkludert praksiselement.

I tillegg kreves det 70 % deltakelse på samlinger og webinarer.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell fagtekst
 • Aksjonslæringsprosjekt i gruppe inkludert praksiselement
 • 70 % deltakelse på samlinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen gjennomføres i gruppe, men karakteren settes individuelt.

Bokstavkarakter A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Skolerettet veiledningspedagogikk (KVEIL)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende på bachelornivå og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Minimum 3 års praksis. Fullført SKOLE6014 Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere, emne 1 eller tilsvarende. Det er en forutsetning for opptak at studenten har veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass i studieåret.

Kursmateriell

Det blir lagd nettbasert kompendium til emnet for å lette tilgangen til bokkapitler og artikler som ikke finnes på nett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6013 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogiske fag
 • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen i gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen i gruppe 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU