course-details-portlet

SKOLE6008 - Norsk 2 (1-7), emne 1: Norskdidaktikk - litteraturarbeid, lesing og muntlighet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

I Norsk 2, emne 1 skal studentene få kunnskap om litteraturhistorie og ulike litteraturdidaktiske perspektiver. De skal arbeide med nyere barne- og ungdomslitteratur fra Norden, samt diskutere ulike didaktiske innfallsvinkler til arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur i klasserommet. Studentene skal sette seg dypere inn i teorier om lesing, leseutvikling og kartlegging av lesing, med fokus på den videre leseutviklinga. Emnet inkluderer også muntlighet, og tydeliggjør norskfagets sentrale rolle i elevenes utvikling av muntlige ferdigheter. 

Målform: Bokmål

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om skjønnlitteratur fra ulike tider, for barn, unge og voksne
 • har kunnskap om samisk litteratur og kultur
 • har brei kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv
 • har omfattende kunnskap om muntlig kommunikasjon og den videre leseopplæringa

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke litteraturkunnskap i analyse av skjønnlitterære tekster
 • kan legge til rette for variert arbeid med skjønnlitteratur i tradisjonelle og moderne medium
 • kan bruke fortelling som pedagogisk verktøy og legge til rette for fortellestunder i klassen
 • kan bruke relevante metoder og ny teknologi på måter som fremmer samarbeid og faglig progresjon i den videre leseopplæringa 
 • kan legge til rette for at elever på 1.-7. trinn lærer å lese og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium 
 • kan skrive akademiske fagtekster på bokmål  

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart som kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om litteratur i relevante uttrykksformer 
 • kjenner til norskdidaktisk forsking og utviklingsarbeid og kan drøfte forskingsetiske problemstillinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på 1.-7. trinn i samarbeid med andre

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium. Semesteret har tre obligatoriske samlinger à tre dager. Samlingene er lokalisert til NTNU, Trondheim, om ikke anna er bestemt.

Arbeidet er fordelt på forelesninger, diskusjoner, seminar- og gruppearbeid. Mellom samlingene blir det forventa selvstendig arbeid, faglig utviklingsarbeid i egen praksis, didaktisk refleksjon og kommunikasjon på digital læringsplattform.

I emnet inngår det at studentene skal utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom utprøving i eget klasserom og refleksjon i etterkant.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav
 • Deltakelse på samlingene

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltakelse på samlingene (80% oppmøte)
 • Muntlig gruppeframlegg med IKT-støtte
 • Dokumentasjon av utprøving av ny fagdidaktisk kunnskap og kunnskapsdeling av denne i eget kollegium
 • Kommunikasjon på digital læringsplattform i form av loggskriving og faglig refleksjon mellom og etter samlingene

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk 2, 1.-7. trinn (KNO2-1-7)

Forkunnskapskrav

Norsk 1 (1-7), 30 sp:

 • LVUT8004
 • LVUT8033

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.12.2021

Innlevering
08.12.2021


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU