course-details-portlet

SARB8020 - Familie, marked og stat i det nyliberale samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

I løpet av 1900-tallet ble kjernefamilien bestående av mor, far og barn den dominerende familieformen i de fleste samfunn. Overgangen fra jordbruks- til industrisamfunn kan beskrives som en standardisering av rollene i familien. Samtidig ble oppfostringen av barn vitenskapeliggjort og familien ble målgruppe for et framvoksende veilednings- og hjelpeapparat for familien, spesielt for mødrene som hadde hovedansvar for hjem og barn. Med velferdsstatens utbygging kom offentlige myndigheter stadig sterkere inn gjennom velferdsordninger som regulerte relasjonene mellom familiemedlemmene. Samtidig kom «standardmodellen» for familien under press fra et arbeidsmarked i endring og en overgang fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn og fra en nyliberal deregulering av sentrale samfunnsinstitusjoner.

I dette komplekse samspillet mellom et stadig mer fleksibelt arbeidsliv og løsere familiestrukturer utfordres velferdspolitiske tiltak rettet mot familiene for å sikre velferd og motvirke ulikhet. Tendensene til en polarisering mellom familier økonomisk, sosialt og kulturelt, bidrar til ulikhet i livssjanser. Slike ulikheter vil også ha konsekvenser for utøvelse av foreldreskap og barns oppvekst. Foreldreskap i det nyliberale kunnskapssamfunnet er krevende. Gjennom ulike former for regulering og påvirkning av relasjonene mellom foreldre og barn, og i relasjonene til institusjoner og tjenester som helsestasjon, barnehage, skole og barnevern utøves foreldreskapet både internt i familien og eksternt i relasjon til andre voksne og til sentrale institusjoner i barns liv. I disse relasjonene vil det være spenninger og motsetninger i ulike aktørers perspektiver. I disse relasjonene forhandler barn, foreldre, velferdsytere, stat og samfunn om normative størrelser som god barndom og godt nok foreldreskap.

Læringsutbytte

En kandidat med ph.d.-emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap - Kandidaten ...

 • har avansert kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver på barn, familie og foreldreskap knyttet til senmodernitet, nyliberalisme, ny sosial konservatisme, governmentality og samspillet mellom familie, stat og marked.
 • er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde foreldreskap og familieliv når det gjelder historisk utvikling og nåtidige problemstillinger.
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning på relasjonene mellom barn og foreldre, foreldreskap og familiens utvikling
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet foreldreskap og familieliv

Ferdigheter - Kandidaten ...

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning på relasjonene mellom barn og foreldre, foreldreskap og familiens utvikling
 • kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Generell kompetanse - Kandidaten ...

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger i forholdet mellom familie, marked og stat i et nyliberalt samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk deltakelse på seminar. Skriftlig essay på mellom 4500-5000 ord. Det er en fordel om essayet er innrettet mot eget ph.d.-prosjekt. Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte, og/eller at institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse

Mer om vurdering

En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Barnevernspedagog
 • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU