course-details-portlet

SANT3600 - Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kulturforståelse som redskap til å håndtere internasjonalisering i arbeidslivet. Målet er å gjøre studentene rustet til å håndtere kulturforskjeller på flere nivåer. Det fokuseres derfor på kultur både internasjonalt og innad i organisasjoner og team. Emnet retter seg spesielt mot sivilingeniører med behov for praktisk kulturforståelse i internasjonale operasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kjenne kulturdimensjonens betydning på flere nivå: i teambasert samarbeid, organisasjoner og geografiske regioner.
- Kjenne til særtrekk i norsk og nordisk arbeidslivskultur.
- Kjenne til særtrekk i sentrale geografiske kulturområder.

Ferdigheter:
- Være i stand til å håndtere og reflektere over kultur og kulturforskjeller.
- Ha en forståelse av dynamikken i krysskulturelle relasjoner.
- Være i stand til selvstendig å tilegne seg kunnskap om kulturelle forhold i relevante områder.
- Evne å reflektere over egen kultur i møte med andre.

Generell kompetanse:
- Kompetanse i samarbeid og nettverksbygging på en internasjonal arena.
- Forståelse av kultur som grunnlag for reflektert og konstruktiv opptreden i møte med andre kulturer.
- Evne til tverrkulturell kommunikasjon.
- Forståelse av sosiale konsekvenser og sosialt ansvar i forbindelse med f.eks. næringslivsvirksomhet, innovasjon og bistandsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har forelesninger/seminar med vekt på aktiv deltakelse fra studentene og en praktisk tilnærming til læringsmålene. 2 skriftlige gruppeoppgaver med presentasjon i plenum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave 1
  • Muntlig presentasjon av gruppeoppgave 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sivilingeniør
  • Sosialantropologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering 04.10.2019

Innlevering 04.10.2019

Utlevering 08:15

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering 15.11.2019

Innlevering 15.11.2019

Utlevering 08:15

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU