course-details-portlet

SANT3600 - Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2
Muntlig eksamen 1/2

Faglig innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i kulturforståelse som redskap til å håndtere internasjonalisering i arbeidslivet. Målet er å gjøre studentene rustet til å håndtere kulturforskjeller på flere nivåer. Det fokuseres på kultur både internasjonalt og innad i organisasjoner og team. Det fokuseres også på ferdigheter knyttet til utstrakt bruk av digitale kommunikasjonsverktøy og fremvoksende samarbeidsteknologi. Emnet retter seg spesielt mot sivilingeniører med behov for praktisk kulturforståelse i internasjonale operasjoner.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kjenne kulturdimensjonens betydning på flere nivå: i teambasert samarbeid, organisasjoner og regioner.
 • Inngående kjennskap til særtrekk i norsk og nordisk arbeidslivskultur.

Ferdigheter

 • Være i stand til å håndtere og reflektere over kultur og kulturforskjeller.
 • Evne til å reflektere over egen kultur i møte med andre.
 • Kunne legge til rette for og gjennomføre samarbeid via teknologiske plattformer (e-post, digitale møter, VR-rom etc.)
 • Kunne håndtere praktisk samarbeid i internasjonale team

Generell kompetanse

 • Kompetanse i samarbeid og nettverksbygging på en internasjonal arena og på teknologiske plattformer.
 • Forståelse av kultur som grunnlag for reflektert opptreden i møte med andre.
 • Evne til interkulturell kommunikasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en kombinasjon av forelesninger og prosjektbasert arbeid i seminarer. Undervisningen er organisert gjennom to gruppeoppgaver der studentene lærer å bruke pensumet gjennom det praktiske arbeidet med gruppeoppgavene. Det forventes at studentene deltar aktivt i gruppearbeidet. Gruppeoppgavene presenteres av gruppene i plenum.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet i dette emnet består i å danne gruppene som skal gjennomføre de to prosjektoppgavene. Nærmere informasjon gjøres tilgjengelig ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Eksamen består av to muntlige gruppeeksamener. Begge deleksamener må vurderes til E eller bedre for å kunne bestå emnet.

Gjentak av eksamen

Gjentak av eksamen kan kun tas i det semesteret det blir gitt undervisning i emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen. Begge deleksamener må tas ved gjentak.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sivilingeniør
 • Sosialantropologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU