course-details-portlet

SANT2900 - Bacheloroppgave - sosialantropologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Hvordan skal du skrive en sosialantropologisk tekst? I dette emnet utfordres du til å omsette den kunnskapen og de ferdighetene du har tilegnet deg i løpet av bachelorstudiet til en vitenskapelig tekst. Teksten skal oppfylle alminnelige krav til faglig argumentasjon og kildebruk, og følge fagets siterings- og referansepraksiser. Du står fritt til å velge tema for bacheloroppgaven, og vil få veiledning av en av instituttets ansatte underveis i skriveprosessen. Fagmiljøene ved instituttet vil i tillegg presentere ulike tema som du kan velge å skrive om.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskaper om sentrale sosialantropologiske begreper og teorier i studiet av kultur og samfunn.
 • Forståelse for de elementære stegene i antropologisk analyse.
 • Forståelse for forholdet mellom analyse og teoretisk ståsted.
 • Er kjent med normer for etterrettelighet og forskningsetikk.

Ferdigheter

 • Kunne utvikle en faglig relevant problemstilling.
 • Organisere de ulike elementene i en antropologisk analyse og avpasse de ulike delenes plass i teksten.
 • Kunne orientere seg i biblioteksressurser og gjennomføre systematiske litteratursøk i antropologiske databaser.
 • Anvende tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk for å forbedre egen tekst.
 • Gi tilbakemelding på andres tekster under forskjellige stadier av utvikling.
 • Erfaring med muntlige presentasjon av eget prosjekt.

Generell kompetanse

 • Vet å tenke selvstendig, kritisk og logisk.
 • Kan gjennomføre en faglig analyse.
 • Utviklet evne til kritisk lesning av både tekster under utarbeidelse og ferdige arbeider.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og veiledning. Etter du har bestemt deg for hvilket tema du ønsker å skrive bacheloroppgave, om får du tildelt en veileder som hjelper deg med å utvikle prosjektet ditt underveis i semesteret og fram mot innleveringsfristen.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet i dette emnet er å presentere problemstillingen du har valgt for bacheloroppgaven i seminar. Nærmere informasjon gjøres tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet kan vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne levere bacheloroppgaven til endelig vurdering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent problemstilling i seminar

Mer om vurdering

Eksamen i dette emnet består av en bacheloroppgave på omtrent 6000 ord (+/- 10 %). Bacheloroppgaven kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere. Eksamen tilbys i både vår og høstsemester, De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Gjennomført minst 60 studiepoeng i emner fra fordypningen i sosialantropologi. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2000 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
01.11.2022

Innlevering
15.11.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
02.05.2023

Innlevering
15.05.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU