course-details-portlet

SANT2900 - Bacheloroppgave - sosialantropologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Hvordan skal du skrive en sosialantropologisk tekst? I dette emnet utfordres du til å omsette kunnskapen og ferdighetene fra de ulike delene av bachelorstudiet til en vitenskapelig tekst. Du står fritt til å velge tema for bacheloroppgaven. Oppgaven skal imidlertid være litteraturbasert, uten feltarbeid.

Hovedmålet med emnet er å anvende kompetanse tilegnet gjennom bachelorstudiet på en faglig fruktbar måte. Valget ditt av tema må du derfor begrunne ut fra hva antropologer allerede har gjort på feltet, med henvisning til bestemte pensumtekster og/eller forelesninger som inngår i bachelorprogrammet i sosialantropologi. En vesentlig del av læringsutbyttet for emnet er knyttet til selve skrive- og utforskningsprosessen, og handler blant annet om å nyttiggjøre seg av veiledning og kritiske innspill under arbeidet og å gi konstruktiv kritikk til andre. Sammen med den faglige forankringen og skriveerfaringen i seg selv, forventes dette å gi en læring som senere vil være til nytte i arbeidslivet.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskaper om sentrale sosialantropologiske begreper og teorier i studiet av kultur og samfunn.
 • Forståelse for de elementære stegene i antropologisk argumentasjon og analyse.
 • Forståelse for forholdet mellom analyse og teoretisk ståsted.
 • Er kjent med alminnelige krav til kildebruk og fagets siterings- og referansepraksiser.

Ferdigheter

 • Kunne utvikle en faglig relevant problemstilling.
 • Organisere de ulike elementene i en antropologisk analyse og avpasse de ulike delenes plass i teksten.
 • Kunne orientere seg i biblioteksressurser og gjennomføre systematiske litteratursøk i antropologiske databaser.
 • Anvende tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk for å forbedre egen tekst.
 • Gi tilbakemelding på andres tekster under forskjellige stadier av utvikling.
 • Erfaring med muntlige presentasjon av eget prosjekt.

Generell kompetanse

 • Vet å tenke selvstendig, kritisk og logisk.
 • Kan gjennomføre en faglig analyse.
 • Utviklet evne til kritisk lesning av både tekster under utarbeidelse og ferdige arbeider.
 • Kan formidle fagkunnskap på en ryddig måte, både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og veiledning. Etter du har bestemt deg for hvilket tema du ønsker å skrive bacheloroppgave, om får du tildelt en veileder som hjelper deg med å utvikle prosjektet ditt underveis i semesteret og fram mot innleveringsfristen.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet i dette emnet er å presentere problemstillingen du har valgt for bacheloroppgaven i seminar. Nærmere informasjon gjøres tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet kan vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne levere bacheloroppgaven til endelig vurdering.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent problemstilling i seminar

Mer om vurdering

Eksamen i dette emnet består av en bacheloroppgave på omtrent 6000 ord (+/- 10 %). Bacheloroppgaven kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere. Eksamen tilbys i både vår og høstsemester, De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Forkunnskapskrav

Gjennomført minst 60 studiepoeng i emner fra fordypningen i sosialantropologi, hvor minst 15 studiepoeng er på 2000 nivå. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2000 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
15.11.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
30.04.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU