course-details-portlet

SANT2020 - Teknologiantropologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer E

Faglig innhold

Hva vil det si å være menneske i teknologiens tidsalder? I dette emnet får du en teoretisk og praktisk innføring i teknologiens antropologi, med vekt på utforsking av konkrete teknologier i ulike kontekster. Aktuelle eksempler er ulike høyteknologiske representasjons- og kommunikasjonsteknologier, produksjonsteknologier, genteknologi og reproduksjonsteknologi. Slik aktualiseres spørsmål om hvordan teknologi inngår i menneskelige relasjoner: i menneskets forståelse av virkeligheten, i samfunnets dypstrukturer og i hvordan teknologi gir og har gitt nye utviklingsmuligheter og drømmer om fremtiden. For forskning og i arbeidslivet ellers, må man forholde seg til teknologitette kontekster. Et mål for emnet er at du vil bli i stand til å formulere treffende problemstillinger, gjennomføre relevante antropologiske analyser og ikke minst metodisk kunne gjøre teknologiantropologi i praksis. Slik vektlegges det å forstå og demonstrere antropologiens nytte og relevans, også utenfor en akademisk arbeidskontekst.

Læringsutbytte

Du vil forstå teknologi som artefakt, som kunnskapsfelt og som virkelighetsforståelse. Ut fra dette vil du evne å utføre antropologiske analyser om teknologien i det sosiale, hvor konstruktiv-kritisk refleksjon og presis argumentasjon vektlegges. I undervisningen legges det til rette for at du deltar i den konteksten som diskuteres, for å gjøre problemstillinger, teori/filosofi og metodediskusjoner både levende og aktuelle. Det vektlegges at deltakende observasjon og refleksjon over møtet med teknologien, uaktet hvor du stiller langs en skala fra teknologioptimist til Ludditt når det kommer til moderne teknologi, i seg selv vil inneha erkjennelsesfremmende aspekter av teknologiantropologisk betydning. Du vil arbeide med og i teknologitette omgivelser, og emnet søker slik å gi både teoretisk og praktisk relevant læringsutbytte.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen struktureres som forelesninger og seminarer hvor studentene skal gå inn i forskjellige teknologiske settinger og utføre teknologiantropologiske analyser. Deler av undervisningen foregår som eksperimentering i et samarbeidslaboratorium mye brukt for støtte til operasjoner ved den Internasjonale Romstasjonen (ISS). Det legges også opp til gjesteinnlegg fra utsnitt av norske og internasjonale teknologifronter, fra relevante industrisektorer og fra forskningsmiljøer.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet i dette emnet er et minifeltarbeid. Nærmere informasjon gjøres tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne ta eksamen i dette emnet.

SANT2020, SANT2021, SANT2024 og SANT3508

Det tilbys undervisning i minimum 15 studiepoeng i vårsemesteret. Hvilke emner som tilbys kunngjøres på emnebeskrivelsen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minifeltarbeid

Mer om vurdering

Eksamen består av to deler; en 4 timers skriftlig eksamen (50%) og en mappeeksamen (50%). Delene som inngår i mappevurderingen oppgis ved semesterstart. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere. De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i andre semestre må de obligatoriske aktivitetene allerede være godkjent.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2026 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E 14.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU