course-details-portlet

SANT1022 - Etnografisk metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Hvordan observerer, beskriver, sammenligner og tolker sosialantropologer samfunn og kultur? Gjennom praktiske metodeøvelser og minifeltarbeid tilegner du deg i dette kurset grunnleggende kompetanse i sentrale antropologiske metode og forskningsetikk.

Læringsutbytte

Når du har gjennomført emnet har du kunnskaper om etnografisk deskriptiv metode, komparativ metode og kvalitativ fortolkende metode. Du har grunnleggende ferdigheter i å fremskaffe og tolke et empirisk materiale. Du kan formidle erfaringer fra feltarbeid gjennom bruk av ulike medier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og feltøvelser som deltakende observasjon, intervjuer og i noen semestre bruk av audiovisuelt opptaksutstyr. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

De obligatoriske aktivitetene knyttet til dette emnet er feltøvelser og innleveringer i seminarene. Nærmere informasjon gis på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet kan vurderes som godkjent eller ikke godkjent, men obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltøvelser og innleveringer i seminar

Mer om vurdering

Eksamen består av en tredagers hjemmeeksamen. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere, og eksamen tilbys i både vår og høstsemester, De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas i semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2100 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU