course-details-portlet

SANT1020 - Antropologiens historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

I dette emnet introduseres du til sosialantropologien gjennom fagets historie. Du lærer om sentrale tenkere, teorier og perspektiver som har formet faget over de siste 150 år, fra samfunnsvitenskapens grunnleggere som Durkheim, Weber og Marx til nyere teorier om feminisme. Sosialantropologiske studier er forankret i det filosofiske spørsmålet om relasjonen mellom enkeltindividet og samfunnet og i spørsmålet om hvordan mennesket skaper mening i tilværelsen gjennom normer, verdier, praksiser og måter å organiserer seg på. På den annen side farges og formes faget også av samfunnet, og i emnet lærer du om hvordan ulike faglige perspektiver gjennom historien har undersøkt de to sentrale spørsmålene ut fra sin egen samtids intellektuelle klima og utfordringer. Nye tider krever nye faglige perspektiver, og perspektivene utvikles som regel på bakgrunn av en kritikk av de tidligere perspektivene. I emnet lærer du om denne dynamiske fagutviklingen gjennom perspektiver som evolusjon og diffusjonisme, funksjonalisme og strukturfunksjonalisme, historisk materialisme, strukturalisme og interaksjonisme.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • God kjennskap til antropologiens særpreg og dens klassiske perspektiver på samfunn og kultur.
 • God innsikt i sentrale sosialantropologiske arbeider og hvordan de bygger på og skiller seg fra hverandre.
 • Innblikk i samspillet mellom faglig teoriutvikling og samfunnsmessige prosesser.

Ferdigheter

 • Ha en grunnleggende forståelse av dynamikken i fagets utvikling.
 • Være i stand til å forholde seg kritisk til fagtekster på en konstruktiv måte.
 • Gjennom arbeidet med obligatoriske skriftlige øvelser, tilegne seg ferdigheter i akademisk skriving.

Generell kompetanse

 • Være i stand til kritisk å vurdere faglige perspektiver, kunnskapsgrunnlag og implikasjoner.
 • Kunne stille spørsmål ved slikt vi gjerne tar for gitt, som våre verdier, oppførsel og vaner, og dermed bedre forstå andre måter å leve på.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet i emnet er to litteratursammendrag. Litteratursammendragene skal skrives individuelt og blir vurdert som godkjent/ ikke godkjent. Nærmere informasjon om de obligatoriske aktivitetene er tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvelse(r) og innlevering(er) i seminarer

Mer om vurdering

Eksamen består av en 6 timers skriftlig eksamen. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere, og eksamen tilbys i både vår og høstsemester, De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2200 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL271 Sluppenvegen 14 3
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU