course-details-portlet

SANT1019 - Menneske, teknologi og dialog

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på møtepunktet mellom det sosiale mennesket og en framvoksende teknologisk verden. Vi legger spesielt vekt på sosiale teknologier og tverrfaglig samarbeid som støttes av teknologi, for eksempel samarbeid over avstand. Du vil lære å delta i og reflektere over situasjoner der kommunikasjonsteknologi spiller en rolle, og reflektere over hvordan fremvoksende teknologi setter sitt preg på tilstedeværelse i arbeidsliv og den sosiale verden. En stor del av arbeidet er knyttet til å forstå hvordan teknologi bidrar til å forme det sosiale livet rundt deg akkurat nå.

Emnet er områdeemne for program innenfor studieområdet samfunnsvitenskap. Sjekk studieplanen for det enkelte studieprogram for mer informasjon om områdeemne. Emnet tilhører den generiske tematikken tverrfaglig samhandling.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • har god teoretisk og filosofisk kunnskap om teknologiens rolle i sosiale sammenhenger
 • har god kunnskap om utfordringer og muligheter i tverrfaglig samhandling
 • har tematisk, empirisk og teoretisk kompetanse om tilstedeværelse og sosiale relasjoner i kontekster preget av teknologi

Ferdighet

 • kan identifisere og formulere hypoteser og problemstillinger innenfor emnets tematikk
 • kan anvende begreper, modeller og analysemåter på dagens varierte kommunikasituasjoner og egen hverdag
 • har god evne til å formidle forskningsresultater skriftlig, muntlig og gjennom digitale medier

Generell kompetanse

 • har god kjennskap til framvoksende teknologiers rolle i sosialt liv og arbeidsliv
 • har kompetanse i samfunnsvitenskapelige metoder og teorier
 • kan identifisere relevante problemstillinger i den virkelige verden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og seminar. Det vil også produseres podcasts og annet materiale som fordypning til forelesningens tematikk.

Obligatorisk aktivitet

Den obligatoriske aktiviteten i dette emnet er en gruppeoppgave som skal presenteres muntlig eller gjennom podcast, film eller lignende. Nærmere informasjon gis på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet kan vurderes som godkjent eller ikke godkjent, men obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon, podcast, film, e.l.

Mer om vurdering

Eksamen består av en 2 dagers hjemmeeksamen. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere, og eksamen tilbys i både vår og høstsemester. De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas i semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
13.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.06.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU