RVI3111 - Selvvalgt pensum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en videre fordypning innenfor det felt masteroppgaven skal omhandle. Det er valgfritt, og foregår som selvstudium.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om søk etter litteratur i ulike nettbaser aktuelle for religionsvitenskap
- har kunnskap om kriteriene for vurdering av faglig nivå i religionsvitenskapelig litteratur
- har kunnskap om forskjellen på journalistikk, populærvitenskap og fagvitenskap
- har kunnskap om litterære kilder for aktuelt religionsmateriale
- har kunnskap om utforming av religionsvitenskapelige framstillinger med litterært materiale

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan vurdere, og velge, litteratur ut fra aktuelle problemstillinger i religionsvitenskap
- kan bruke kriteriene for faglig nivå i møte med religionsvitenskapelig litteratur
- kan vurdere, og gjøre seg nytte av, både avisartikler, populærvitenskap og fagvitenskap
- kan finne fram til, hente inn og analysere litterært religiøst kildemateriale
- kan gi en selvstendig faglitterær framstilling i religionsvitenskap ut fra selvvalgt pensum

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i veiledning. Godkjent pensumliste må leveres fysisk til instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Studenten skriver en hjemmeoppgave på 3000-4000 ord på bakgrunn av pensumlitteraturen.

Studenten må selv påse at pensum i emnet ikke overlapper med pensum i tidligere avlagte emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Religionsvitenskap (MRVI)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i religionsvitenskap.

Kursmateriell

Studenten velger i samråd med veileder et pensum på ca. 750 sider som gir en videre fordypning innenfor det felt masteroppgaven skal omhandle.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
12.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.