course-details-portlet

RVI2185 - Norsk islam: institusjoner, disipliner og skoler i historisk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Når folk, inkludert de av muslimsk tro, beveger seg over land og kontinenter, oppstår religiøse institusjoner og sørger for en av de mest effektive samfunnsstrukturer for bosetning og samhandling med samfunnet. Følgelig organiseres norske islamske institusjoner primært i henhold til islamske globale og historiske skoler, "brorskap" og bevegelser, og sekundært i andre organisasjonsmodeller forhandlet med flertallssamfunnet. Endring skjer kontinuerlig og er rådslått og kommunisert gjennom de islamske disipliner, det vil si den systematisk produserte kunnskapen om islam som tro og handling.

Dette emnet bidrar til kunnskap om islamske institusjoner i Norge gjennom et historisk studie av de viktigste islamske disipliner og skoler og deres betydning i hverdagen, inkludert kunst, litteratur og arkitektur. Siden de tidligste og største norske muslimske samfunnene stammer fra Pakistan, vier kurset spesiell oppmerksomhet til deres institusjoner og historier. Analytisk fokus er hvordan teorier og metoder former kunnskap, med tilhørende handling. Denne tilnærmingen gjelder de islamske disipliner, andre akademiske disipliner som produserer studier av islam og muslimer, og statlig politikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten har
- kjernekunnskap om islamske disipliner og Koran-eksegeseskoler, profetisk tradisjon, lov og juridisk argumentasjon, teologi/dogma, ritualer, etikk, historie, retorikk og teorier og metoder som er knyttet til dem
- dybdekunnskap om de islamske disipliner og skolers utvikling i en norsk kontekst, inkludert kunstneriske og materielle uttrykk
- analytisk forståelse av forholdet mellom statlig politikk og kunnskapsproduksjon i islamske og andre akademiske disipliner og studier

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan identifisere og beskrive de islamske disipliner og skoler i institusjonell kontekst
- analysere de islamske disipliner og de akademiske studier av disse som omhandler teorier, metoder og forholdet til statlig politikk
- kan skrive norsk islams historie, sett gjennom de islamske disipliner og skoler, akademiske studier og statlig politikk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesning og seminar. Forelesningene og seminarene tar sikte på å skissere rammeverk for å tenke på tema som behandles i pensum, samt de politiske problemene som berøres. Undervisningen kan foregå på engelsk.

For å gå opp til eksamen kreves det 80 % oppmøte og en obligatorisk aktivitet som består av tre godkjente læringsaktiviteter.

Den obligatoriske aktiviteten kan kun gjennomføres i det semester det gis undervisning i emnet, men er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Presentasjon
  • 80 % oppmøte

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 8000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

RVI1030 Midtøstens religioner

Kursmateriell

Pensum vil foreligge ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.02.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU