course-details-portlet

RFEL3093 - Episoder fra naturvitenskapenes historie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Kurset beskriver idé-, kultur- og sosialhistoriske trekk ved naturvitenskapenes utvikling hovedsakelig etter opplysningstiden. Temaer som vil bli gjennomgått er blant annet den vitenskapelige revolusjon, den kjemiske revolusjon, periodesystemet, elektrisitet, teorier om liv og livets utvikling, radioaktivitet, samt overordnede aspekter ved kjemien, fysikken og biologien på 17-, 18- og 1900-tallet. Tverrvitenskapelige tema som kvinner i vitenskapen og Trondheim som kunnskapsby vil også bli behandlet. Undervisningen omfatter forelesninger, studentledete seminarer og ekskursjoner. Gjesteforelesninger og enkelte aktiviteter utenom oppsatt timeplan kan inngå.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kjennskap til viktige trekk ved kjemi-, fysikk- og biologihistorien fra den vitenskapelige revolusjon og fram til vår tid
 • kan se kjemi-, fysikk- og biologihistorien i sammenheng og identifisere trender innen 17-, 18- og 1900-tallets vitenskapshistorie

Ferdigheter

Kandidaten

 • har erfaring med å lese vitenskapshistoriske forskningsartikler, tolke budskapet i tekstene og forholde seg kritisk til dem
 • evner å presentere vitenskapelige artikler i både muntlig og skriftlig form, diskutere innholdet og sette det i sammenheng med annen kurslitteratur
 • har trening i å skrive en vitenskapshistorisk tekst

Obligatoriske aktiviteter

 • 75 % obligatorisk oppmøte
 • Godkjent seminardeltagelse med framlegg

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av oppgave og presentasjon av oppgaven. Formen på presentasjonen - muntlig presentasjon eller visuell presentasjon i form av bidrag til utstilling - oppgis ved semesterstart. Presentasjonen brukes til å justere karakteren på oppgaven.

Kursmateriell

Lærebok, utdrag fra vitenskapelige bøker, vitenskapelige artikler samt originallitteratur fra 1500-tallet og fram til i dag. Litteraturen vil variere noe fra år til år for å ha med ny forskning innen fagfeltet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RFEL8093 7.5 HØST 2008
RFEL8094 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Fagdidaktikk
 • Fysikk
 • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU