course-details-portlet

RFEL3093 - Episoder fra naturvitenskapenes historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset beskriver idé-, kultur- og sosialhistoriske trekk ved naturvitenskapenes utvikling hovedsakelig etter opplysningstiden. Temaer som vil bli gjennomgått er blant annet den vitenskapelige revolusjon, den kjemiske revolusjon, periodesystemet, elektrisitet, teorier om liv og livets utvikling, radioaktivitet, samt overordnede aspekter ved kjemien, fysikken og biologien på 17-, 18- og 1900-tallet. Tverrvitenskapelige tema som kvinner i vitenskapen og Trondheim som kunnskapsby vil også bli behandlet. Undervisningen omfatter forelesninger, studentledete seminarer og ekskursjoner. Gjesteforelesninger og enkelte aktiviteter utenom oppsatt timeplan kan inngå.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kjennskap til viktige trekk ved kjemi-, fysikk- og biologihistorien fra den vitenskapelige revolusjon og fram til vår tid 
- kan se kjemi-, fysikk- og biologihistorien i sammenheng og identifisere trender innen 17-, 18- og 1900-tallets vitenskapshistorie 

Ferdigheter:
Kandidaten
- har erfaring med å lese vitenskapshistoriske forskningsartikler, tolke budskapet i tekstene og forholde seg kritisk til dem 
- evner å presentere vitenskapelige artikler i både muntlig og skriftlig form, diskutere innholdet og sette det i sammenheng med annen kurslitteratur 
- har trening i å skrive en vitenskapshistorisk tekst 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentledete seminarer, ekskursjoner. Gjesteforelesninger og laboratorieaktiviteter kan inngå.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse med framlegg
  • 75 % obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av oppgave og presentasjon av oppgaven. Formen på presentasjonen kan variere fra år til år, muntlig presentasjon eller visuell presentasjon i form av bidrag til utstilling. Presentasjonen brukes til å justere karakteren på oppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok, utdrag fra vitenskapelige bøker, vitenskapelige artikler samt originallitteratur fra 1500-tallet og fram til i dag. Litteraturen vil variere noe fra år til år for å ha med ny forskning innen fagfeltet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RFEL8093 7.5 01.09.2008
RFEL8094 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Fagdidaktikk
  • Fysikk
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 23.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU