course-details-portlet

RAT6007 - Praktisk ekkokardiografi, del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 18 dager

Faglig innhold

 • Observasjon og assistering ved standardundersøkelser, i tillegg til veiledet utprøving med fokus på ergonomi, probebruk og betjening av apparatur. 2D og M-mode standardopptak på informerte, frivillige kandidater.
 • EKG

Første halvdel av semesteret:

 • parasternale snitt; langakse og kortakse • apikale snitt; 4-kammer, 2-kammer og langakse
 • M-mode på aorta og VA
 • M-mode på mitral
 • M-mode på venstre ventrikkel (VV)

Andre halvdel av semesteret:

 • Alle 2D og M-mode delene i prosedyren utføres fullstendig på frivillig kandidat/ forespurt pasient etter samtykke.
 • Parasternale snitt; langakse og kortakse
 • Apikale snitt; 4-kammer, 2-kammer og langakse • M-mode på VV
 • M-mode på aorta og venstre atrium (VA) • M-mode på mitralklaffen (MV)
 • Begynne å vurdere 2D-mål opp mot normalverdier.
 • Begynne å se på veggbevegelse og vurdere evt. iskemitegn og infarktsekveler. Finn EF ved Teichholtz metode.
 • Fargedoppler i alle plan.
 • Enkle dopplerregistreringer:
 • Mitralflow (måle E- og A-bølge, beregne E/A-ratio og descellerasjonstid), mitralinsuffisiens.
 • LVOT-flow (trace og beregne minuttvolum, CO).
 • Ao-flow (måle/markere makshastighet og maksgradient). Trikuspidalinsuffisiens (måle/markere makshastighet og maksgradient).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomføring av emnet forventes det at studenten være i stand til å

 • liste opp hvilke mål og opptak som inngår i en standard ekkokardiografisk undersøkelse
 • gjenkjenne alle bildeopptak som inngår i en standard ekkokardiografisk undersøkelse

Ferdigheter

Etter gjennomføring av emnet forventes det at studenten være i stand til å

 • montere og justere EKG
 • gjennomføre alle 2D- og M-mode-opptak med tilhørende målinger
 • gjennomføre enkle dopplerregistreringer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av ca 100 timer /36 halve dager med veiledet praksis. Det anbefales at disse timene fordeles jevnt utover semesteret for å sikre kontinuitet (2 halve dager pr uke) Det forutsettes at studenten øver på egen hånd i tillegg til den veiledete delen av praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • Logg
 • Veileders vurdering

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Studenten skal dokumentere mengde praksis gjennom semesteret ved å loggføre sine undersøkelser. Innlevering av logg midtveis og til slutt i semesteret. Midtveis og til slutt i praksisperioden skal studenten ha en skriftlig vurdering av progresjon og læring i perioden. Studenten må vise tilfredsstillende nivå i forhold til utdanningens mål for å få bestått praksis.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

RAT6001

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD8013 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU