course-details-portlet

RAD6506 - Coaching og veiledning som ledelses- og trenerverktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker ALLE

Faglig innhold

Ledere i omstillingssamfunnet står overfor krevende oppgaver med hensyn til å skape gode læringsbetingelser i organisasjonen, opprettholde effektiv produksjon og samtidig fremme et åpent arbeidsmiljø basert på godt samarbeidsklima og gode relasjoner. Emnet gir innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning som relasjonsledelse kan anvendes for å møte de prestasjons- og relasjonsutfordringer det moderne arbeids- og idrettslivet krever.
Emnet gir forståelse for hvordan coaching- og veiledningssamtaler kan skape grunnlag for å utvikle medarbeidere/trenere og øke prestasjonsentusiasme og motivasjon for å utvikle seg. Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere/trenere. Emnet gir avansert kunnskap om metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid.

Temaer:
* Coaching, veiledning og mentoring
* Coaching: metoder, prosesser og relasjoner
* Handlingskompetanse og praktisk orientering
* Oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
* Læring og ressursutvikling
* Selvinnsikt, selvledelse og gruppeledelse
* Avhengighets-, uavhengighets- og gjensidighetsrelasjoner
* Samarbeidsklima, dialog og tilbakemelding

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten...
* har spesialisert teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonsledelse; coaching, veiledning og mentoring, som sentrale fagområder i sammenheng med ledelse og trenerutvikling.

Ferdigheter
Kandidaten...
* kan veilede, coache og lede lærings- og utviklingsprosesser for personer og grupper, og se sammenheng mellom den enkeltes behov for vekst og utvikling og behovene for gruppe- og organisasjonsendring i sin helhet.

Generell kompetanse
Kandidaten…
* har handlingskompetanse i relasjonsledelse med vekt på coaching og veiledning for å fremme vekst og utvikling for individ, gruppe og organisasjon.
* kan lede, veilede og legge til rette for lærings- og utviklingsprosesser og implementere læringsresultatet som kompetanse både for den enkelte, for gruppen og for organisasjonen som helhet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med 4 samlinger. De tre første samlingene a 2 dager, den siste på 1 dag. Det gis korte forelesninger og innlegg om teori og aktuelle temaer. Sentralt i emnet er at deltakerne selv skal utvikle ferdigheter i coaching, mentoring og veiledning. Det legges derfor til rette for læring og utvikling av erfaringskunnskap, hvor hele personen er i fokus med tanker, følelser, kroppsspråk og handlinger. Det arbeides i små grupper (triader og dyader) for å trene på konkrete coaching- og veiledningsteknikker. Mellom samling 1 og 2 gjennomfører deltakerne 2 trenersamtaler, med vekt på oppmerksomhetsferdigheter, og skriver en refleksjonsrapport på 4-6 sider tilsammen (for innlevering). Mellom samling 2 og 3 gjennomfører deltakerne to trenersamtaler, med vekt på påvirkningsferdigheter, som begge tas opp på video, samt skriver et refleksjonsnotat fra samtalene på 4-6 sider (for innlevering).
Emnet avsluttes (mellom 3. og 4. samling) med en skriftlig hjemmeeksamen (karakterskala fra A-F). Siste dag (samling 4) blir det gjennomført en fremvisning og presentasjon av videoklipp med muntlige evalueringer og tilbakemeldinger. Denne vurderingen er en obligatorisk aktivitet og må være godkjent for å få karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på studiesamlinger
  • Refleksjonsrapport
  • Video og refleksjonsnotat
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen som leveres ut mot slutten av 3. samling med 2 ukers innleveringsfrist. For hjemmeeksamen vil det være mulig å bygge på tidligere innleverte mellomoppgaver.
Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på masternivå ved Institutt pedagogikk og livslang læring (RADEVUMEKS)

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet krever at du har høyere utdanning (bachelor eller tilsvarende).
Målgruppe: Veiledere i Olympiatoppen som har ansvar for veiledning i Olympiatoppens trenerløft.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAD6502 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU