course-details-portlet

RAD6506 - Coaching og veiledning som ledelses- og trenerverktøy

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Ledere i omstillingssamfunnet står overfor krevende oppgaver med hensyn til å skape gode læringsbetingelser i organisasjonen, opprettholde effektiv produksjon og samtidig fremme et åpent arbeidsmiljø basert på godt samarbeidsklima og gode relasjoner. Emnet gir innsikt i hvordan coaching, mentoring og veiledning som relasjonsledelse kan anvendes for å møte de prestasjons- og relasjonsutfordringer det moderne arbeids- og idrettslivet krever. Emnet gir forståelse for hvordan coaching- og veiledningssamtaler kan skape grunnlag for å utvikle medarbeidere/trenere og øke prestasjonsentusiasme og motivasjon for å utvikle seg. Coaching er en målrettet aktivitet som fokuserer på de gode utviklingsmulighetene både hos ledere og medarbeidere/trenere. Emnet gir avansert kunnskap om metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coaching- og veiledningsarbeid. Temaer:* Coaching, veiledning og mentoring * Coaching: metoder, prosesser og relasjoner* Handlingskompetanse og praktisk orientering* Oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter* Læring og ressursutvikling* Selvinnsikt, selvledelse og gruppeledelse* Avhengighets-, uavhengighets- og gjensidighetsrelasjoner* Samarbeidsklima, dialog og tilbakemelding

Læringsutbytte

KunnskapKandidaten... * har spesialisert teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap om relasjonsledelse; coaching, veiledning og mentoring, som sentrale fagområder i sammenheng med ledelse og trenerutvikling.FerdigheterKandidaten...* kan veilede, coache og lede lærings- og utviklingsprosesser for personer og grupper, og se sammenheng mellom den enkeltes behov for vekst og utvikling og behovene for gruppe- og organisasjonsendring i sin helhet.Generell kompetanseKandidaten…* har handlingskompetanse i relasjonsledelse med vekt på coaching og veiledning for å fremme vekst og utvikling for individ, gruppe og organisasjon.* kan lede, veilede og legge til rette for lærings- og utviklingsprosesser og implementere læringsresultatet som kompetanse både for den enkelte, for gruppen og for organisasjonen som helhet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med 4 samlinger. De tre første samlingene a 2 dager, den siste på 1 dag. Det gis korte forelesninger og innlegg om teori og aktuelle temaer. Sentralt i emnet er at deltakerne selv skal utvikle ferdigheter i coaching, mentoring og veiledning. Det legges derfor til rette for læring og utvikling av erfaringskunnskap, hvor hele personen er i fokus med tanker, følelser, kroppsspråk og handlinger. Det arbeides i små grupper (triader og dyader) for å trene på konkrete coaching- og veiledningsteknikker. Mellom samling 1 og 2 gjennomfører deltakerne 2 trenersamtaler, med vekt på oppmerksomhetsferdigheter, og skriver en refleksjonsrapport på 4-6 sider tilsammen (for innlevering). Mellom samling 2 og 3 gjennomfører deltakerne to trenersamtaler, med vekt på påvirkningsferdigheter, som begge tas opp på video, samt skriver et refleksjonsnotat fra samtalene på 4-6 sider (for innlevering). Emnet avsluttes (mellom 3. og 4. samling) med en skriftlig hjemmeeksamen (karakterskala fra A-F). Siste dag (samling 4) blir det gjennomført en fremvisning og presentasjon av videoklipp med muntlige evalueringer og tilbakemeldinger. Denne vurderingen er en obligatorisk aktivitet og må være godkjent for å få karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på studiesamlinger
  • Refleksjonsrapport
  • Video og refleksjonsnotat
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen som leveres ut mot slutten av 3. samling med 2 ukers innleveringsfrist. For hjemmeeksamen vil det være mulig å bygge på tidligere innleverte mellomoppgaver. Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning på masternivå ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (RADEVUMEKS)

Forkunnskapskrav

Opptak til emnet krever at du har høyere utdanning (bachelor eller tilsvarende).Målgruppe: Veiledere i Olympiatoppen som har ansvar for veiledning i Olympiatoppens trenerløft.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAD6502 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU