course-details-portlet

RAD6505 - Lederutvikling og organisasjonsendring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i relasjonell ledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling.

Emnet gir innsikt i teorier om det å utvikle lederferdigheter og større handlingskapasitet, samt praktisk trening i det å anvende disse ferdighetene. Personlige vurderinger av en selv, ut fra et ledelsesperspektiv, knyttes til egne organisasjonserfaringer. Dette vil danne grunnlag for refleksjoner og eksperimentering i egen virksomhet mellom samlingene.

Det å anvende ledelsesferdigheter er en del av kursopplegget og vil integrere teori og praksis. Videre relateres resultatene av disse oppgavene til en forståelse av endring. På denne måten knyttes lederutvikling til de pågående omstillingskravene i organisasjoner. Det legges også vekt på hvordan denne kunnskapen kan støtte medarbeider- og teamutvikling.

Temaer:

- Lederskapsdimensjoner.
- Lederutvikling for seg selv og andre.
- Metoder for å avdekke egne begrensninger som følge av antakelser og forutinntatte holdninger.
- Kommunikasjonsferdigheter for organisasjonsendring.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten …

- har forskningsbasert kunnskap om nye konsepter for ledelse og det å skape endring i organisasjoner
- Har avansert kunnskap om hvordan effektivt lederskap kan realiseres

Ferdigheter

Studenten …

- kan ut fra avansert kunnskap realisere effektivt lederskap
- kan vurdere og legge strategier for personlig lederutvikling
- kan bruke avanserte metoder for å avdekke forutinntatte holdninger
- kan legge til rette for kulturendringsprosesser i organisasjoner

Generell kompetanse:

Studenten

- Forstår avansert kunnskap om ledelsesutvikling og kan planlegge hvordan læring fra emnet kan implementeres i egen arbeidssituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med i alt tre samlinger på til sammen fem dager.

Samling 1: Dagssamling. Vi vil starte arbeidet med å vurdere eget ledelsesmønster i forhold til ulike lederutfordringer.

Samling 2: Dag 1: Forelesninger, smågruppediskusjoner og arbeid med ulike kommunikasjonsverktøy. Deltakerne skal også utforske og vurdere egne ledelsesprofiler. Dag 2: Forelesninger og øvinger som kan skape større bevissthet om egen og organisasjoners utvikling. Deltakerne skal også planlegge en oppgave de skal utføre på egen arbeidsplass i perioden fram mot siste samling. Det skal skrives en rapport fra dette arbeidet.

Samling 3: Dag 1: Diskusjon om erfaringer fra arbeidet med oppgavene på egen arbeidsplass. Forelesninger og drøfting i forhold til organisasjonsendring. Dag 2: Forelesning og drøftinger som legger vekt på å utvide perspektiver på ledelse og endring, og praktiske anvendelsesmuligheter i egen organisasjon. Orientering rundt den skriftlige hjemmeeksamenen vil også bli gitt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår NY Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 20.04.2021

Innlevering 04.05.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 19.04.2021

Innlevering 03.05.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU