course-details-portlet

RAD6052 - Styrkebaserte læringsfellesskaper - Ledelse og organisasjonsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

 • Lære seg å bruke styrkebaserte endringsprosesser (f.eks. Appreciative Inquiry (AI)) i arbeid med ledelse av team, i mindre personalgrupper, i skoleklasser og i organisasjoner.
 • Inngående fordypning i bruk av styrkebaserte perspektiv, og legger særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å lede og fasilitere endringsprosser, og til å kunne planlegge og gjennomføre ulike treningsopplegg (workshopdesign) for mindre grupper.
 • Styrkebaserte tilnærminger kan forstås som en endringsprosess som begynner "nedenfra" og hvor store endringer i organisasjoner og i samfunn kan skapes med utgangspunkt i en felles vilje hos enkeltmennesker. Styrkebaserte tilnærminger legger vekt på at en av de viktigste verktøyene vi har i arbeidet med å skape positive endringer er oss selv, våre styrker og vår evne til å være moralske forbilder for andre. Studiet vil derfor legge vekt på å finne fram til studentenes egne styrker og trene på hvordan de kan ta disse styrkene i bruk i sitt lederskap, og hvordan man kan kartlegge styrker i team - eller hos elever i en skoleklasse -og gjøre disse styrkene produktive.
 • Denne modulen vil også gi en inngående innføring i bruk av den styrkebaserte tilnærmingen AI som aksjonsforskningsmetode og anvendelse av prosessmodellen (5D) i å skape høyt presterende team og til å eksperimentere med å samskape læringsfellesskap som forløser potensialet i et team, kollegium, skoleklasse, organisasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • Inngående kunnskap om sentrale teorier og begreper om ledelse innenfor et styrkebasert perspektiv herunder teorier om relasjonell ledelse og autentisk ledelse.-Inngående kunnskap om teorier om positiv motivasjon og selvreguleringsteorien
 • Kunne forklare ulike teorier innen styrkebaserte tilnærminger som kan forklare hva det er som avgjør om personer er i vekst eller er i gang med å avvikle seg selv. Herunder teorier om positiv ratio, teorier om flow.-Inngående kunnskap om de mest sentrale forsknings- og teoritradisjoner om styrker.
 • Kunne lede prosesser for å finne fram til personlige styrker og gjøre dem "mer" produktive.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Kunne anvende AI (5D) modellen i konkret arbeid med ledelse av team- og organisasjonsutvikling.
 • Anvende sentrale teorier fra positiv psykologi til å reflektere over sitt eget lederskap, identifisere og ta i bruk egne styrker og være seg selv på sitt beste.
 • Lede prosesser eller gjennomføre opplæringstiltak i arbeid med barn, i et team eller på en arbeidsplass som motiverer andre, fremmer indrestyrte handlinger, engasjement og flowopplevelser.
 • Gjennomføre og lede oppstartsprosesser i "umodne team" og revitaliseringsprosesser i "modne team". Herunder: Lede prosesser for å sette sammen team med utgangspunkt i den enkeltes styrker.

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • Avansert forståelse for de faktorene som hemmer og fremmer ens egne og andres muligheter til å være på sitt beste i team og organisasjonen.
 • Har inngående kunnskap om å lede og eksperimentere med å nye måter å samarbeide på - og være på - sammen med elever, kolleger o.a. for å skape læringsglede og utvikling for barn, unge og voksne.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning foregår samlingsbasert over 3 samlinger.

Studentene er medansvarlige både for sitt eget og medstudentenes læringsutbytte. Det prosessbaserte perspektivet i faget forutsetter deltakelse på samlingene. Deltagelse på samlingene er også viktig med tanke på gjennomføringen av arbeidskravene i faget, og for å utvikle et spennende og utfordrende læringsmiljø. Det er derfor et generelt krav om 80 % deltakelse i undervisning i alle fag i studiet (jfr programplan).

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i undervisning
 • Deltakelse på prosjektarbeidet
 • Innlevering refleksjonsnotat om prosjektarbeidet

Mer om vurdering

80% obligatorisk deltakelse på undervisning.

For å fremstille seg for muntlig eksamen må alle arbeidskravene være bestått. Dette innebærer deltagelse på prosjektarbeidet, og innlevering av refleksjonsnotat om prosjektarbeidet.

Det vil bli gjennomført muntlig eksamen i grupper. Studentene skal delta i vurderingen av hverandre og det vil bli lagt vekt på anerkjennende vurderingsformer og valuering,

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning på masternivå ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (RADEVUMEKS)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad, eller realkompetanse

Emne 1: Styrkebaserte læringsfelleskaper: teorier og praksiser. Tilsvarende kompetanse kan godkjennes etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum i henhold til pensumliste

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU