course-details-portlet

RAD6051 - Styrkebaserte læringsfellesskaper – teorier og praksiser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Inngående teoretisk innføring i styrkebaserte tilnærminger.
-Inngående teoretisk innføring i organisasjonslæring med fokus på positiv organisasjonsteori, overskuddstilnærminger og offensive strategier i arbeid med lærings- og utviklingsarbeid
-Kan anvende sentrale modeller, teorier og metoder innen styrkebasert tilnærming:
-Inngående teoretisk og praktisk innføring i prosesslederrollen
-Inngående teoretisk og praktisk innføring i vurdering for læring som bygger på AI-prinsipper

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har:
-Har inngående kunnskap om det styrkebaserte fagfeltet
-Har inngående kunnskap om sosialkonstruksjonisme og hvilke implikasjoner disse perspektivene kan ha i lærings- og utviklingsarbeid i skolen eller andre organisasjoner
-Har inngående kunnskap om positiv psykologi med fokus på betydning av styrker og positive følelser i lærings- og utviklingsarbeid
-Har inngående kunnskap om hvordan bruke styrkebaserte tilnærminger i lærings- og utviklingsarbeid
-Har kunnskap om ledelse av relasjonelle læringsprosesser
Ferdigheter
Kandidaten kan:
-Kan planlegge og gjennomføre/lede styrkebaserte prosesser, for eksempel i en klasse, skole, organisasjon og lokalsamfunn
-Kan ta i bruk ulike metoder som brukes innen det styrkebaserte praksis- og kunnskapsfeltet
Generell kompetanse
Kandidaten har:
-Kan analysere relevante faglige, praktiske og forskningsetiske problemstillinger med bruk av styrkebaserte tilnærminger
-kan anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor styrkebaserte tilnærminger i sine arbeidskontekster
-kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker styrkebaserte tilnærminger i sine arbeidskontekster
-kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor styrkebaserte tilnærminger, både med spesialister og til allmennheten
‒kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innen styrkebaserte tilnærminger

Læringsformer og aktiviteter

Samling over 9 dager. Læringsplattformen Blackboard og Skype for Business.
Studentene er medansvarlige både for sitt eget og medstudentenes læringsutbytte. Det prosessbaserte perspektivet i faget forutsetter deltakelse på samlingene. Deltagelse på samlingene er også viktig med tanke på gjennomføringen av arbeidskravene i faget, og for å utvikle et spennende og utfordrende læringsmiljø. Det er derfor et generelt krav om 80 % deltakelse i undervisning i alle fag i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i prosjektarbeid
  • Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Det vil bli gjennomført muntlig eksamen i grupper. Studentene skal delta i vurderingen av hverandre og det vil bli
lagt vekt på anerkjennende vurderingsformer og valuering. For å fremstille seg for muntlig eksamen må alle arbeidskravene være bestått, dette innebærer deltagelse på prosjektarbeidet, og innlevering av refleksjonsnotat om prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning på masternivå ved Institutt pedagogikk og livslang læring (RADEVUMEKS)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Rådgivning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig eksamen skal holdes 9. og 10. november.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU