course-details-portlet

RAD6020 - Veiledning for individ og gruppe, i overgangs-, valg- og læringsprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Emneoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Emneoppgave 100/100

Faglig innhold

 • Teoretiske perspektiver og helhetlig veiledning
 • Veilederroller, -prosesser og strategier, bevisstgjøring av egen atferd som grunnlag for faglig og personlig utvikling
 • Relasjonskompetanse, ansvar og makt
 • Mikroferdigheter for anerkjennelse, støtte og utfordring i dialoger
 • Gruppen som ressurs i ulike veiledningskontekster
 • Valg og karrierelæring

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • kunnskap om teorier, modeller og metoder i rådgivings- og veiledningsfeltet.
 • kunnskap om hvordan studieveiledning og karriererådgivning utøves på person- og gruppenivå
 • kunnskap om samspillsprosesser, perspektivbesvissthet og konflikthåndtering i veiledning

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • anvende kommunikasjonsferdigheter i veiledning og rådgiving
 • anvende aktuelle teorier for å legge til rette for karrierelæring og valgprosesser
 • utvikle tillit i relasjoner som grunnlag for utforskende og åpne dialoger
 • anvende fagområdets teorier for å kartlegge og reflektere over egne forutsetninger og praksis i rollen som veileder/rådgiver, og hvordan denne kan videreutvikles

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • innsikt i karrierelæring, overgangsfaser og valgprosesser
 • bevissthet knyttet til verdier, makt, påvirkning og ansvar i veiledningsrelasjoner
 • helhetlig tilnærming til veiledning for økt livskvalitet
 • økt personlig trygghet som veileder med forankring i relevant teori og praktisk trening

Læringsformer og aktiviteter

To samlinger; to dager digitalt og tre dager fysisk. Totalt fem dager. Zoom, læringsplattformen Blackboard

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på samling, forelesning og praktiske øvelser 80%
 • Gjennomføring av en mellomoppgave mellom samling

Mer om vurdering

Deltakelse på emnet gjennom forelesninger, dialog, øvelser i grupper og refleksjoner rundt egen læringsprosess. Studiet er nært knyttet opp til praktisk veilederarbeid. Krav om deltakelse med minimum 80 % oppmøte, og gjennomføring av mellomoppgave mellom samlingene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning - videreutdanning (RADEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Rådgivning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Emneoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Emneoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU