course-details-portlet

RAD6011 - Trenerrollen og coaching

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan coaching som metode kan ses på som en strategi for treneren innen toppidrett. Det legges opp til refleksjon og rolleavklaringer forhold til ulike tilnærminger i treningsprosessen. Hovedfokus er på prosessorientering, kommunikasjonsteori og erfaringsbasert læringsteori ved en praktisk tilnærming. Treneren skal også reflektere rundt coaching og arbeidskontekst. Teori, trening i rollen som coach samt egen refleksjon knyttes sammen i emnet.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal treneren ha utviklet sin praktiske og teoretiske forståelse for coaching. Treneren skal ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter innenfor følgende læringsmål:

Kunnskap:

 • Forståelse for hva som ligger i en god arbeidsallianse mellom trener og utøver
 • Teoretisk forståelse for effektive spørre- og lytteteknikker, herunder oppmerksomhetsferdigheter og påvirkningsferdigheter innen kommunikasjon
 • Det teoretiske grunnlaget innen kommunikasjon og forståelse av hva som er hensiktsmessig i ulike kontekster
 • Det teoretiske grunnlaget innen kognitiv psykologi
 • Det teoretiske grunnlaget innen læringspsykologi

Ferdigheter:

 • Utvikle ferdigheter for å utvikle gode arbeidsallianser med utøvere
 • Kunne anvende effektive spørre- og lytteteknikker, herunder oppmerksomhetsferdigheter og påvirkningsferdigheter innen kommunikasjon
 • Utvikle generelle ferdigheter innen kommunikasjon tilpasset ulike kontekster
 • Kunne anvende teknikker innen kognitiv psykologi

Generell kompetanse:

 • Kunne ha forståelse for hvordan en gjennom kommunikasjon og relasjonsbygging kan kvalitet sikre treningsprosessen, utvikle sterke team og gjøre utøver i stand til å håndtere konkurransesituasjonen optimalt

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og selvrefleksjon. Undervisningen tar utgangspunkt i ulike caser som beskrevet i innledningen og knytter relevant teori til disse. Treneren får under veiledning anledning til å trene på coachrollen. I tillegg vektlegges evne til refleksjon over egen utvikling og faglig modning. Emnet gjennomføres over tre samlinger à to og en halv dag. Hver samling er på ca.19 bruttotimer (forelesning, gruppearbeid, praksis), dvs. 57 bruttotimer. Det legges opp til fjernundervisning og egenstudie utover dette.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på minst to av tre hele samlinger.
 • Gjennomføre og levere obligatoriske hjemmeoppgaver som blir gitt i forbindelse med hver samling.
 • Filme to coaching samtaler med egen utøver som en del av hjemmeoppgavene.

Mer om vurdering

Det er obligatorisk oppmøte på minst to av tre hele samlinger. Treneren skal i tillegg gjennomføre og levere obligatoriske hjemmeoppgaver som blir gitt i forbindelse med hver samling. Hjemmeoppgavene skal følge struktur for besvarelser utarbeidet og gjennomgått av Topptrener II. Denne gis vurderingen godkjent/ ikke godkjent. Treneren skal filme to coaching samtaler med egen utøver som en del av hjemmeoppgavene, utdrag fra disse skal brukes som grunnlag for muntlig eksaminasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning - videreutdanning (RADEVU)
Topptrener - videreutdanning (FJIDR)

Forkunnskapskrav

Opptak foretas til kursserien Topptrener II samlet. Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Kursmateriell

Opplyses ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100

06.12.2023 - 07.12.2023

09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU