course-details-portlet

RAD3042 - Karriererådgivning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet «Karriererådgivning» har som mål å fremme spesialisert kunnskap om karriereteorier og -metoder som bidrag til helhetlig karriererådgivning i et livslangt perspektiv. Emnet tar utgangspunkt i at karriererådgivning angår, og kommer til å angå, en stor del av befolkningen, i ulike faser og livssituasjoner, og flere ganger gjennom livsløpet. Betydningen av at alle inkluderes og deltar i meningsfylte aktiviteter, arbeid og utdanning er vesentlig, dette gjelder både på individ-, gruppe- og på samfunnsnivå. Emnet tar sikte på å fremme avansert kunnskap om helhetlig og livslang karriererådgivning som fag og metode, som omfatter ulike karriererådgivningsperspektiver. Målet er å bidra til å utvikle kompetanse på områder som karriereplanlegging, karriereferdigheter og karrierelæring. Emnet vektlegger relevant kunnskap om karriererådgivning både på individ-, gruppe- og systemnivå.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om karriererådgivningsteorier, som omfatter det kulturelle, økonomiske og sosiale grunnlaget for deres utvikling, samt deres verdier og menneskesyn.
 • har avansert kunnskap om karriererådgivningsmetoder, og hvordan disse kan anvendes hensiktsmessig og fleksibelt, i fysiske og digitale møter med klienter, individuelt og i gruppe.
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i karrierefeltets utvikling og tradisjoner, dets plass i dagens samfunn, og antatte fremtidsscenarier.
 • har inngående kunnskap om hvordan karriererådgiveren med sin kommunikasjon og samhandling tilrettelegger for at klienter kan utvikle helhetlig kompetanse for fremtidsplanlegging og -valg.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan etablere og opprettholde rådgivingsrelasjoner som skaper grunnlag for utvikling av klienters selvinnsikt og handlekraft
 • kan vurdere klienters behov, tilpasse og anvende relevant og avansert metodikk på en fleksibel måte i karriererådgivningen. Dette gjelder både fysiske og digitale møter.
 • kan på en selvstendig måte se og bidra til å løse karriererelaterte utfordringer, både på praktisk og teoretisk nivå
 • kan analysere eksisterende karriereteorier, -metoder og fortolkninger, og anvende ulike kilder for å legge til rette for karriereutvikling og -læring

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan analysere og vurdere hvordan de ulike teoriene påvirker forskjellige behov, både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
 • har avansert rådgivningskompetanse som kan bidra til individers og gruppers beslutningsprosesser, håndtering av overganger og endringer knyttet til utdanning, arbeid og fritid i et livslangt perspektiv.
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter kreativt og nytenkende i tilretteleggingen for at klienter skal kunne se karrieremessige muligheter og utfordringer, og utvikle selvinnsikt for å kunne ta hensiktsmessige karrierevalg.

Læringsformer og aktiviteter

Dialogbasert forelesning kombinert med seminar.

Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 80 % av undervisningen

Mer om vurdering

Skriftlig individuell emneoppgave med et omfang på 5500 ord +/- 10 %, Verdana 10 pkt., linjeavstand 1,15.

Studenten velger selv tema og formulerer sin egen problemstilling.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Som for opptak til masterprogrammet i rådgivningsvitenskap.

Studenter med studierett i master i rådgivningsvitenskap har fortrinnsrett.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAD3032 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU