course-details-portlet

RAD3040 - Relasjonell velferd og livskvalitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet bidrar til inngående teoretisk og praktisk kunnskap om kapasitetsbygging i mennesker, mellom mennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet. Relasjonell velferd innebærer at offentlige, private og/eller sivile aktører går sammen om offentlig oppgaveløsing gjennom å dele kunnskap og ressurser med hverandre. Disse perspektivene, som ofte omtales som samskaping, innebærer å bevege seg fra å se på bærekraft og velferd som en offentlig oppgave, til å se på det som en samfunnsoppgave på tvers av sektorer, organisasjoner og aktører. Dette henger sammen med samstyring og demokrati i samfunnet, der en relasjonell velferd innebærer at folkevalgte politikere står til ansvar for befolkningens livskvalitet. Emnet vektlegger at relasjoner er avgjørende for å lykkes, både i samskaping av tjenester, lokalsamfunn og politikk. Hovedvekten i emnet vil være hvordan man kan skape rådgivningsprosesser slik at innbyggere lever gode og verdige liv i sterke fellesskap, på tvers av generasjoner og sosial bakgrunn. Emnet vektlegger kunnskap og ferdigheter som rådgivere kan benytte for å fasilitere prosesser i samarbeid med innbyggere, kommuner, akademia, frivilligheten, næringsliv og andre relevante aktører for å skape relasjonell velferd og livskvalitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har inngående kunnskap om relasjonell velferd og samskaping.
 • har inngående kunnskap livskvalitet på individ, gruppe og samfunnsnivå.
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i velferdsstatens historiske utvikling, samt dets plass i dagens samfunn.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan analysere, kartlegge og mobilisere sentrale aktører for samskaping av relasjonell velferd og prosesser for å skape god livskvalitet for innbyggere
 • kan bruke relevante relasjonelle tilnærminger til å fasilitere samskapingsprosesser.
 • kan arbeide selvstendig med aktuelle temaer både på praktisk og teoretisk nivå

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • har avansert rådgivningskompetanse som kan bidra til samskaping av relasjonell velferd og god livskvalitet for innbyggere
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor rådgivning rettet mot velferdsutvikling og livskvalitet på individ, gruppe og samfunnsnivå

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene og aktivitetene foregår gjennom dialogbasert undervisning som innebærer aktiv deltakelse fra kandidatene. Undervisningen innebærer at kandidatene både tilegner seg teoretisk kunnskap og trener på praktiske rådgivningsferdigheter.

Undervisningen består av forelesninger og øvinger. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 80% av undervisningen

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Studenter med studierett i master i rådgivningsvitenskap har fortrinnsrett.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Rådgivning
 • Samfunnsfag
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU