course-details-portlet

PSYPRO4602 - Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Studenten vil gjennom terapiopplæringen møte varierte problemstillinger og ulike arbeidsoppgaver som er relevant for senere yrkesutøvelse som psykolog i terapeutrolle. Studenten vil også få erfaring i arbeid både med barn og unge. Veiledningen vil omfatte bl.a. utredninger, diagnostiske vurderinger, kontaktetablering, allianse, utforming og gjennomføring av behandlingsopplegg, samt utvikling av samarbeidsforhold, terapiavslutning og evaluering av terapi. Kasusfremlegg i plenum inngår som et viktig element i drøfting av problemstillinger knyttet til utredning, planlegging og gjennomføring av behandlingsforløp så vel teoretisk så vel som metodisk. Føring av journal inngår også i opplæringen. Godkjenning av internpraksis skjer i henhold til egne retningslinjer for praksis.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Studenten har praktisk erfaring og kunnskap med psykologisk behandling av barn og unge, ved å ha ansvaret for et behandlingsforløp under veiledning.
 • Studenten har erfaring med deltakelse i studentgruppe og veiledningen som gjennomføres i gruppeformat.
 • Studenten har dermed fått innblikk i medstudentenes arbeid og vurderinger med andre barn og unge, og har utviklet kunnskap om mer enn det behandlingsforløpet studenten selv har ansvaret for.

Ferdighetsmål:

 • Studenten kan etablere nødvendig kontakt og arbeidsallianse.
 • Studenten kan utrede et bredt spekter av kliniske tilstander med relevante undersøkelsesmetoder.
 • Studenten kan gjennomføre tilpassede og virksomme terapeutiske tiltak, Studenten kan sensitiv og oppmerksom terapiobservasjon.
 • Studenten kan gi medstudenter og fremtidige kolleger konstruktive vurderinger av deres terapeutiske intervensjoner og holdninger.
 • Studenten kan selv motta og dra nytte av medstudenters og veileders konstruktive tilbakemeldinger.
 • Studenten kan journalføring, inklusive epikriseskriving.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan anvende eksisterende teoretisk og empirisk kunnskap om utredning og virksom behandling på enkeltsaker.
 • Studenten kan vurdere ny teoretisk og empirisk kunnskap og omsette denne i praktisk terapeutisk virksomhet.
 • Studenten kan kommunisere faglige og etiske problemstillinger til samarbeidspartnere og brukere av psykologisk behandling.
 • Studenten kan vise villighet til selvrefleksjon over egne holdninger og atferd som kan hindre eller fremme en profesjonell og etisk utføring av faget.

Læringsformer og aktiviteter

Vil omfatte egenaktivitet i form av øvelser/gruppearbeid, kasusfremlegg, seminarer, og øvelser med individuell veiledning. Studentpresentasjoner kan være aktueltDet er ikke tillagt pensum til emnet, men pensum i PSYPRO4601 - Klinisk psykologi, barn og ungdom, henger sammen med dette emnet. Emnet evalueres i henhold til Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% oppmøte på undervisningen

Mer om vurdering

Studenten har adgang til å ta emnet én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Ved stryk må emnet og all obligatorisk aktivitet tas på nytt. Emnet evalueres i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av praksis".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSYPRO4201-4204 må være bestått for å ta emnet. Kullet deles i to fra dette semesteret. Den ene gruppen skal ta de to barneklinikkemnene PSYPRO4601 og PSYPRO4602. Den andre gruppen skal ta de to voksenklinikkemnene PSYPRO4603 og PSYPRO4604, og omvendt det påfølgende semester. En student som ikke har bestått praksisemne, enten PSYPRO4602 - Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom, eller PSYPRO4604 - Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen, kan ikke gå videre til neste internpraksis, før dette emnet er bestått.

Kursmateriell

Eventuelle artikler/støttelitteratur oppgis ved behov av kurslederne. Pensum i emnet PSYPRO4601 - Klinisk psykologi, barn og ungdom, må også anses som støttelitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4062 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU