course-details-portlet

PSYPRO4506 - Ekstern samfunnspsykologisk praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 50/100
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Ekstern samfunnspsykologisk praksis er både erfaring med utredning av en teoretisk problemstilling med samfunnspsykologisk relevans og prosjektorientert arbeid med vekt på utredning av både barn, ungdom og voksne. Det legges særlig vekt på betingelser både på makro- og lokalsamfunnsnivå, som kan bidra til kontroll med egne livsbetingelser og egen situasjon, samt til personlig selvstendighet og vekst og hvordan forholdene kan legges til rette for bruk av individets og lokalsamfunnsets ressurser for bidra til det.

Studenten gis praksisforberedende undervisning i samfunnspsykologi knyttet opp til en etterfølgende ekstern samfunnspsykolgisk praksis. Studenten gis erfaring i praktisk rolleutøvelse innenfor samfunnspsykologi og skal bli kjent med både faglige muligheter og begrensninger knyttet til denne yrkesutøvelsen. Innenfor fagfeltet legges det vekt på metoder for analyse av problemstillinger knyttet både til individ og system. Prosjektpraksisen skal være basert på arbeidsmåter, verdier og tilnærminger innenfor samfunnspsykologien.

Læringsutbytte

Kunnskapskrav:

 • Studenten har inngående kunnskaper om arbeidsmåter, verdier og tilnærminger i samfunnspsykologi
 • Studenten har inngående kunnskaper om samfunnspsykologiske intervensjoner inngående kunnskaper om hvilke sosiale ressurser som er sentrale i samfunnspsykologiske intervensjoner.
 • Studenten har inngående kunnskap om system- og samfunnsrettet arbeid
 • Studenten har inngående kunnskap om hvordan samfunnspsykologiske tilnærminger skiller seg fra andre perspektiver i folkehelsearbeid tilknyttet helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Studenten har bred kunnskap om mestringsorienterte intervensjoner for marginaliserte grupper
 • Studenten har bred kunnskap om lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, pårørende og grupper

Ferdigheter:

 • Studenten kan analysere og kritisk vurdere kunnskap om samfunnspsykologiske intervensjoner anvende samfunnspsykologiske tilnærminger for å analysere og forstå psykologiske problemer på individ- og systemnivå.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan forstå individet i en sammenheng og kritisk analysere hvordan man kan anvende samfunnspsykologiske tilnærminger i en klinisk kontekst.
 • Studenten kan skriftlig utrede og drøfte problemstillinger som omfatter både individ og system.
 • Studenten kan anvende sine samfunnspsykologiske kunnskaper til å planlegge, lede og gjennomføre prosjekter gjennomføre en teoretisk utredning av en samfunnspsykologisk relevant problemstilling.
 • Studenten kan kommunisere muntlig og skriftlig om samfunnspsykologiske problemstillinger med medarbeidere, samarbeidspartnere og allmennheten.

Læringsformer og aktiviteter

Vil omfatte obligatoriske praksisforberedende forelesninger, og øvelser med individuell veiledning og gruppeveieldning. Innlevering av praksisrapport og presentasjon av den i plenum. Emnet evalueres i henhold til Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% oppmøte på forelesninger
 • 100% deltagelse på praksis
 • 100% deltagelse på presentasjon av praksisrapport

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen. Eksamen består av to deler som hver teller 50% og hvor begge må være bestått for å få emnet bestått:1. Individuell semesteroppgave2. Gruppevis praksisrapport.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4503 7.5 HØST 2020
PSYPRO4504 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering
22.11.2023

Innlevering
06.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100

Utlevering
22.11.2023

Innlevering
07.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU