course-details-portlet

PSY8007 - Formidling og søknadsskriving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Formidling av forskningsresultater er essensielt i forskningsprosessen. Kunnskap om og ferdigheter i alle sider ved formidlingsprosessen øker sannsynligheten for at forskning vil bli formidlet, mottatt, forstått og brukt. Den vitenskapelige artikkel er den vanligste formidlingsformen, også i ph.d.-avhandlingen, og emnet tar derfor utgangspunkt i denne. Alle sider ved publiseringsprosessen fra valg av problemstilling, tidsskrift, struktur, skriveteknikk, siteringer, innsending, tilsvar på reviewere, håndtering av redaktører vil bli gjennomgått. I tillegg vil forhold som forfatterprosessen, medforfatterskap, etikk, salamiproduksjon med mer bli gjennomgått og drøftet. Muntlig fremlegg ovenfor forskere eller andre brukere er en annen viktig formidlingsmåte og presentasjonsteknikk med mer vil bli gjennomgått. I tillegg vil formidling til brukergrupper og allmenheten gjennomgått og drøftet, også med utgangspunkt i hver enkelt students forskning. En ph.d. skal kvalifisere for mere selvstendig forskningsarbeid og danne grunnlag for senere forskningsledelse. Slikt arbeid krever i reglen midler for å gjennomføre forskningen. Emnet vil også gjennomgå ulike finansieringskilder, sider ved det å søke midler og hvordan å skrive søknader som ender i mottatt finansiering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har kunnskap om alle sider ved formidlingsprosessen fra forskningsidé til trykket artikkel eller annen formidling
 • har kunnskap om gjeldende regler for publisering og god publiseringspraksis
 • har kunnskap om aktuelle formidlingskilder for sin egen forskning
 • har kunnskap om formidling til brukere og allmenheten og hvordan å komme ut til et større publikum med sin forskning
 • har kunnskap om aktuelle finansieringskilder for fremtidig forskning og hvordan å skrive søknader om forskningsmidler på en effektiv måte

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan presentere sin forskning skriftlig på en slik måte at den kan bli trykket i internasjonalt anerkjente kanaler
 • kan presentere sin forskning muntlig til andre forskere, allmenheten og aktuelle brukergrupper
 • kan utforme gode søknader om forskningsmidler

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan vurdere på hvilken måte spesifikk forskning best formidles
 • har kompetanse til å vurdere etiske og praktiske sider ved forskningsformidling
 • har kompetanse til å søke frem aktuelle finansieringskilder for forskning og å vurdere disse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (10 timer), seminar (30 timer). Emnet vil bli organisert som et ukentlig kurs over to semestre. Det kreves 80 % oppmøte. Vurderingsform består av rapport i form av artikkelmanus. Det kreves minimum fem og maksimum 14 påmeldte ph.d.-kandidater for at emnet blir avholdt. Ph.d.-kandidater innen psykologi ved fakultetets ph.d.-program rangeres først ved opptak.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % oppmøte

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Ph.d.-kandidater innen psykologi ved fakultetets ph.d.-program rangeres først ved opptak.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU