course-details-portlet

PROG2900 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven baseres enten på problemstilling/oppgaveforslag innhentet fra næringslivet, offentlig sektor eller fagmiljøet. Forslagene skal være forhåndsgodkjent av emneansvarlig. Gjennom oppgaven skal studentene identifisere, formulere og løse relevante problemer innen programmerere sitt virkefelt. Kandidaten skal benytte kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet, samt gjøre selvstendig fordypning der det er nødvendig. Kandidaten skal gjennom bacheloroppgaven bidra til enten forskning eller utvikling. Kandidaten skal også tilegne seg ferdighet i prosjektstyring, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av et prosjektarbeid.

Bacheloroppgaven skal inneholde programvareutvikling,og kan i tillegg gjerne ha innslag av forskning, innovasjon eller entreprenørskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper - Kandidaten

- har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet

- har kunnskap om utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

- kan identifisere, formulere og løse et relevant problem innen programmering / programvareutvikling

- har ferdigheter i å avgrense problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på disse.

- kan vise profesjonalitet innen programvareutvikling gjennom å anvende versjonskontroll og oppgavesporing, smidig metodikk, dokumentasjon, kontinuerlig integrasjon, spesifiserings- , kvalitetssikrings- og testmetodikk og andre relevante metoder gjennom hele utviklingsprosessen.

Generell kompetanse - Kandidaten

- formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig

- har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger

- har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innen fagområdet og kan sette disse i et livsløpperspektiv.

- integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsing av en problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven skal løses i en prosjektgruppe med 2 til 4 studenter per gruppe. Individuelle oppgaver godtas vanligvis ikke, ved særskilte omstendigheter kan søknad rettes til emneansvarlig.

Emneansvarlig fasiliteterer oppgaveinnhenting og presentasjoner og foretar oppgavetildeling. Studentene etablerer i størst mulig grad gruppene selv, og kan påvirke tildelingen av oppgaver gjennom sin prioriteringsliste. Det tilbys enkelte lynkurs i løpet av vårsemesteret og hver gruppe får tilbys ukentlig veiledning fra en i fagkollegiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Vurderingsform: Bokstavkarakter A - F. Bacheloroppgaven og utviklet programvare vurderes som helhet. I helt spesielle tilfeller kan individuell karakter gis.

Utfyllende om kontinuasjon:Dersom bacheloroppgaven vurderes til karakteren «Ikke bestått» eller bokstavkarakteren «F», må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeidelse er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Programmering (BPROG)

Forkunnskapskrav

Avlagt minimum 105 studiepoeng av de 120 studieplanfestede studiepoengene fra de to første årene ved studieprogrammet, eller samlet minimum 120 studiepoeng fra hele studiet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU