course-details-portlet

POL8526 - Komparativ offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Paper 100/100

Faglig innhold

Komplekse og sektorovergripende samfunnsutfordringer tvinger frem moderne organisasjonsformer og endringer i utforming av politikk. Hvordan det politiske og administrative styringssystemet utformer politikk og organiseres er sentralt innen studier av offentlig politikk og administrasjon. Med et komparativt utgangspunkt, retter kurset søkelyset mot politiske-administrative strukturer i spenningen mellom forskjellige forvaltningsnivå, på tvers av politiske domener - i ulike velferdsstater.

Kurset gir en avansert innføring i klassisk, men også moderne litteratur innen offentlig politikk og administrasjonen. Oppmerksomheten rettes mot de tidlige fasene i den politiske vedtaksprosessen, administrative reformer og moderne styringsstrukturer. Gjennom organisasjonsteoretiske perspektiver analyseres det lokale, nasjonale og overnasjonale forvaltningsnivået med fokus på administrative reformer, endringer og tradisjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:

  • forklaringer på variasjon i politikkutforming og spenninger mellom forvaltningsnivå
  • ha kunnskap om utviklingstrekk og prinsipper innen reformtradisjoner

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paper. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Paper

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3526 10.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU