course-details-portlet

POL8526 - Komparativ offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Paper
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Paper 100/100

Faglig innhold

Komplekse og sektorovergripende samfunnsutfordringer tvinger frem moderne organisasjonsformer og endringer i utforming av politikk. Hvordan det politiske og administrative styringssystemet organiseres og utformer politikk er sentralt innen studier av offentlig politikk og administrasjon. Et annet sentralt tema er virkemidler og virkemidlers effekt. Med et komparativt utgangspunkt retter kurset søkelyset både mot politiske-administrative strukturer og policy-analyse.

Kurset gir en avansert innføring i klassisk og moderne litteratur innen offentlig politikk og administrasjon, samt teori og empiri om implementering og evaluering av offentlige tiltak. Empiriske eksempler fra relevante policyfelt vil bli dekket (som f.eks. helse og velferdspolitikk, landbruks- og distriktspolitikk, innvandring og integreringspolitikk).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:

  • forklaringer på variasjon i politikkutforming og spenninger mellom forvaltningsnivå
  • utviklingstrekk og prinsipper innen reformtradisjoner
  • moderne organisasjonsformer og governance
  • policy-design, virkemidler og iversetting av offentlig politikk
  • metoder for evaluering av offentlige tiltak og programmer

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paper. Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Kontakt instituttet for nærmere informasjon.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuelt paper. En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen. Ved gjentak av ikke bestått eksamen kan kandidaten levere omarbeidet versjon av tidligere innlevert paper i emnet. Dersom innleveringen er en omarbeidet versjon av et tidligere innlevert paper, må dette presiseres i paperet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3526 10.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Paper

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Paper 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU