course-details-portlet

POL8521 - Komparativ helsepolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i helsepolitikk i et komparativt perspektiv. Helsesektoren representerer enorme muligheter for studier av en institusjonell arena som gjennomgår raske og dyptgripende endringer, og stadig flere statsvitere er nå engasjert i forskning knyttet til ledelse og organisering i helsesektoren. Organisasjonsendringene i helsetjenestene de siste tiårene har utfordret den tradisjonelle byråkratiske og profesjonelle styringen ved å innføre prinsipper fra privat sektor. Endrede offentlige og private roller kombinert med nye metoder for finansiering, ledelse og levering av helsetjenester stiller flere viktige spørsmål fra et statsvitenskapelig ståsted. Dette kurset introduserer sentrale begreper og teoretiske tilnærminger for å forstå hva som informerer beslutningene i helsepolitikken. Kurset introduserer prinsipper for helsetjenesteorganisering og helsepolitikk i et komparativt perspektiv, går gjennom de viktigste komponentene i et helsesystem, forklarer variasjoner mellom ulike land, diskuterer ulike helsesystemers styrker og svakheter, og gjennomgår nylige reformer i OECD-landene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- være i kunnskapsfronten om hovedkomponentene i et helsesystem, hovedkomponentene i et helsesystemer og helsesystemers struktur og organisering i et komparativt perspektiv.
- kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen fagområdet.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer pr. uke. Veiledning av paperet.
Vurderingsform: Paper.
Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider.
Hvis 6 eller færre studenter melder seg til et emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i statsvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL3523 10.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU