POL3920 - Masteroppgave i industriell økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en statsvitenskapelig analyse av tematikk behandlet innenfor emner som inngår i den internasjonale masteren i industriell økologi. Oppgaven bør ikke overstige ca. 50 sider (ca. 19000 ord). Masteroppgaven skal gjennomføres som et individuelt arbeid og skal være i monografiform. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med oppgaven. Den sikrer at studenten tilføres de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll med innsamling og behandling av data, samt at dette foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer. Veiledning er derfor obligatorisk del av studiet for studenter som skal levere en masteroppgave.

Læringsutbytte

Formålet med masteroppgaven er å øve studenten opp i utførelse av et selvstendig statsvitenskapelig forskningsarbeid innenfor feltet industriell økologi. Gjennom obligatorisk veiledning skal studenten få innsikt i forskningsprosessens ulike trinn - konstruktiv og kritisk vurdering av andres forskning, forskningsplanlegging, praktisk teorianvendelse, datainnsamling, analyse og formidling. Arbeidet med masteroppgaven gir dermed øvelse i ferdigheter som kan nyttes ikke bare i forskningssammenheng, men også f.eks. i utredningsarbeid, undervisning, journalistikk, m.m.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning. Tema for masteroppgaven godkjennes av veileder. Den enkelte student kan få godkjent egne forslag.

Mer om vurdering

Masteroppgaven har tidsfrist og må leveres inn senest 20 uker etter at tema er godkjent. Oppgaven bør ikke overstige ca. 50 sider eller ca. 19000 ord.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industrial Ecology (MSINDECOL) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Opptak til MSc in Industrial Ecology - fordypning i Environmental Politics and Management. Alle andre emner i graden må være avlagt før det gis sensur på masteroppgaven.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.