course-details-portlet

POL3513 - Politisk økonomi: Vekst, institusjoner og korrupsjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg teori og empiri knyttet til utforming og gjennomføring av politikk innrettet mot gunstige rammebetingelser for vekst og utvikling, på mikro- og makronivå. Teori og empiri i hovedsak fra internasjonal litteratur. Tema er blant annet betydningen av gode/sterke institusjoner for demokrati, innovasjon, samt vekst og utvikling. Betydningen av svake institusjoner belyses særlig.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:
-utforming, gjennomføring og virkninger av politikk med vekt på muligheter til økonomisk vekst og utvikling samt demokrati
-institusjoners innvirkning på muligheten for vekst, utvikling og velstand
-samfunnsmessig betydning av svake institusjoner, spesielt i forhold til korrupsjon har stor vekt
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig analyse som fyller kravene til vitenskapelig skriving
-muntlig drøfte og reflektere over eget skriftlig arbeid og tema som tas opp i undervisningen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer per uke.

Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg av pensumlitteratur og/eller eget arbeid

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Lengde på semesteroppgave: 6000-8000 ord. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgave og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL8513 10.0 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU