POL3513 - Politisk økonomi - Governance

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg teori og empiri knyttet til utforming og gjennomføring av politikk innrettet mot gunstige rammebetingelser for vekst og utvikling, på mikro- og makronivå. Teori og empiri i hovedsak fra internasjonal litteratur. Tema er blant annet betydningen av gode/sterke institusjoner for demokrati, innovasjon, samt vekst og utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal ha kunnskap om:
-utforming, gjennomføring og virkninger av politikk med vekt på muligheter til økonomisk utvikling og demokrati
-institusjoners innvirkning på muligheten for økonomisk vekst og allmenn velstand
-samfunnsmessig betydning av svake institusjoner, spesielt i forhold til korrupsjon
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
-behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig analyse som fyller kravene til vitenskapelig skriving.
-muntlig drøfte og reflektere over eget skriftlig arbeid og tema som tas opp i undervisningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer tilsvarende 4 timer per uke.

Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Ta kontakt med instituttet for nærmere informasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremlegg av pensumlitteratur og/eller eget arbeid

Mer om vurdering

Vurderingsform:
Hjemmeeksamen. Hjemmeeksamenen omfatter både spørsmål fra pensum og en essayoppgave. Spørsmål fra pensum teller for 40 prosent av karakteren. Essayoppgaven teller for 60 prosent av karakteren.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL8513 10.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.