course-details-portlet

PLU8012 - Kvantitative analysemetoder i praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette er et introduksjonskurs i kvantitativ metode. Det forbereder for design, innsamling og analyse av kvantitative data, inkludert faktor- og regresjonsanalyser. Det kombinerer teori og praktisk analyse av data på IBM SPSS.Forskningsetikk berøres i ulike deler av kurset. Det legges vekt på informasjon og samtykke til respondenter, etiske sider ved spørsmål stilling, rapportering av kildebruk, alle sider i forskningsprosessen og databehandling (transparens) samt sider ved generaliserbarhet og konklusjoner.

Læringsutbytte

Målet er å gi studentene en innføring i kvantitativ metode som del av forskerutdanning.

Kunnskaper:

  • Kandidaten har kunnskaper om, grunnleggende begreper i statistikk og analyser med bruk av kvantitativ metode inkludert faktoranalyse og regresjonsanalyse.

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan forberede spørreundersøkelser, legge til rette for analyse og gjennomføre analyse av data på IBM SPSS i noen vanlige analyseteknikker.

Generell kompetanse:

  • Kandidater har kompetanse til å gjennomføre mindre forskningsprosjekter med bruk av kvantitativ metode, gi ei skriftlig framstilling av prosessen og resultatene, og bruke kompetansen til å veilede kandidater som bruker kvantitative metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og arbeid med statistiske data på SPSS. Kursdeltakerne bruker egne eller lånte datasett etter eget ønske. Kurset vil være praktisk orientert gjennom analyse av egne eller innlånte data på SPSS. Forelesningene vil i stor grad bygge på eksemplariske erfaringer fra egen analyse, kombinert med litteratur. Undervisningen vil bygge opp forståelse og nå kunnskapsmålene gjennom praktisk arbeid med analyse, kombinert med veiledning og forelesninger. Undervisningen vil i liten grad benytte matematikk og praktisk regning som grunnlag for forståelse. Dersom kurset har engelskspråklige studenter, vil undervisningen foregå på engelsk. Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Krav til obligatorisk oppmøte på samlingene: 80 %

Mer om vurdering

Individuell oppgave. Eksamensoppgaven består av innlevert skriftlig arbeid på 10-12 sider: analyse av empirisk eksempel med bruk av egne eller lånte datasett.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Ph.d.-stipendiater rangeres først ved opptak. Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset. *Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Kursmateriell

Christophersen, K. A. (2012). Databehandling og statistisk analyse med SPSS. Oslo: Akademika. Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. Ulleberg, P., & Nordvik, H. (2001). Innføring i faktorteori og faktoranalyse. Trondheim: Tapir. Utdelte artikler - kompenidum. Deltakerne må ha datamaskin med siste versjon av SPSS tilgjengelig.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
10.05.2023

Innlevering
01.08.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU