PK8212 - Fleksibilitet i prosjekter

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Prosjekter er unike og eksponert for usikkerhet. For å håndtere usikkerheten er det ofte behov for fleksibilitet. Faget beskriver hvordan fleksibilitet i prosjekter kan håndteres. Faget har også et kritisk perspektiv som inkluderer ulemper med fleksibilitet. I tillegg til fleksibilitet adresseres begreper som tilpasningsdyktighet og eierstyring. Alle faser i et prosjekt er dekket av faget. Temaer som tas opp inkluderer interessenthåndtering, eierstyring, smidige metoder, evaluering, usikkerhet og levedyktighet. De ulike begrepene og prinsippene blir illustrert ved eksempler fra virkelige prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene får kunnskap om sentrale begreper innefor fleksibilitet I prosjekter, ulike tilnærminger til fleksibilitet, fordeler og ulemper med fleksibilitet, verktøykasse for analyse av fleksibilitet, ulike interessenters syn på fleksibilitet

Ferdigheter: Studentene kan bruke ulke tilnærminger for å oppnå fleksibilitet I prosjekter, forstå og tilpasse seg til ulike aktørers insitamenter relatert til fleksibilitet, kunne bruke verktøy for endringsledelse.

Generell kompetanse: Studentene kan forstå sammenhenger mellom organisasjoner og prosjekter og omverden.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarier. Vurdering er basert på en rapport og muntlig eksamen. For å få gå opp til eksamen må studentene ha levert, og fått godkjent, rapporten. Emnet foreleses på engelsk, med mindre det kun er norskspråklige studenter. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgaven kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Studentene skal skrive en rapport om et tema som er relevant for kurset. Rapporten skal utformes som en vitenskapelig artikkel.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriving av artikkel som teller 60 % og muntlig eksamen som teller 40 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen.

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter god kjennskap til grunnleggende prosjektledelse.

Kursmateriell

Emnets kursmateriell er basert på vitenskapelige publikasjoner om teamet. Disse blir gjort tilgengelig. I tillegg forventes studentene å finne tilleggslitteratur for bruk i rapporten. Dette gjelder spesielt for PhD-studenter.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.