course-details-portlet

PK8207 - Vedlikeholdsoptimalisering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år. Neste gang våren 2022. Fokuset er bestemt etter at deltakerne trenger blant disse emnene:
Vedlikeholdsstyring. Alders-, blokk- og minimale reparasjonsstrategier. Optimering av intervall og intervensjonsnivå ved modeller for tilstandskontroll. Gruppering av vedlikeholdsoppgaver, og optimering av strategier for gruppering. Utføring av vedlikehold ved mulighet. Reservedelsoptimalisering. Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM). Optimering av fornyelse. Datainnsamling- og analyse for bruk i vedlikeholdsstyring. Vedlikeholdets betydning mht sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer. Bruk av numeriske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal få grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering. Det teoretiske grunnlaget skal utgjøre en basis for utvikling av nye modeller og metoder innen vedlikeholdsoptimalisering.

Ferdigheter: Gjenkjenne en del standardsituasjoner for slik optimalisering, og kunne utvikle gode resonnementer for mer kompliserte situasjoner hvor vedlikeholdsoptimalisering kommer til anvendelse. Løse konkrete optimaliseringsproblemer.

Generell kompetanse (holdninger): Forståelse av RAMS som et viktig element ved industrielle og kommersielle systemer og i offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. I forelesningene benyttes aktivt datamaskin for å løse regneoppgaver. Øvingsopplegget og eksamen er også i stor grad basert på at studentene løser oppgaver på datamaskin. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Etter avtale med studentene kan kurset evt kjøres som et seminarbasert kurs med hele dager i blokker. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriving av prosjektoppgave som teller 50 % og muntlig eksamen som teller 50 %. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalgte artikler og kapitler i bøker. Eget kurskompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK5155 3.7 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Samferdselsteknikk
  • Marine fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU