course-details-portlet

PK8207 - Vedlikeholdsoptimalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år. Neste gang våren 2024. Fokuset er bestemt etter at deltakerne trenger blant disse emnene: Vedlikeholdsstyring. Alders-, blokk- og minimale reparasjonsstrategier. Optimering av intervall og intervensjonsnivå ved modeller for tilstandskontroll. Gruppering av vedlikeholdsoppgaver, og optimering av strategier for gruppering. Utføring av vedlikehold ved mulighet. Reservedelsoptimalisering. Pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM). Optimering av fornyelse. Datainnsamling- og analyse for bruk i vedlikeholdsstyring. Vedlikeholdets betydning mht sikkerhet og pålitelighet for komplekse systemer. Bruk av numeriske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal få grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av vedlikeholdsoptimalisering. Det teoretiske grunnlaget skal utgjøre en basis for utvikling av nye modeller og metoder innen vedlikeholdsoptimalisering.

Ferdigheter: Gjenkjenne en del standardsituasjoner for slik optimalisering, og kunne utvikle gode resonnementer for mer kompliserte situasjoner hvor vedlikeholdsoptimalisering kommer til anvendelse. Løse konkrete optimaliseringsproblemer.

Generell kompetanse (holdninger): Forståelse av RAMS som et viktig element ved industrielle og kommersielle systemer og i offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid og enkeltstående øvinger. I forelesningene benyttes aktivt datamaskin for å løse regneoppgaver.

Mer om vurdering

Vurderingsordning er innlevering av artikkel. Innholdet i artikkelen presenteres på siste seminaret, og deltagerne leverer deretter inn en endelig versjon av artikkelen for vurdering etter avtalt frist.

Forkunnskapskrav

Krever godkjent opptak til et ph.d.-studieprogram ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Utvalgte artikler og kapitler i bøker. Eget kurskompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK5155 3.7 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Samferdselsteknikk
  • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU