course-details-portlet

PK8206 - Planlegging og styring i industrielle verdikjeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Effektive logistikkprosesser er essensielt for industriens konkurranseevne. Konsepter og løsninger må utvikles basert på verdikjedesystemets egenskaper hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et viktig middel.

Emnet tar for seg tre hovedtema innen logistikk i industrielle verdikjeder: Avansert styring av logistikksystemer, IKT løsninger for integrasjon og automatisering i verdikjeder, verdikjedemodeller og -strukturer. Innen styring vektlegges ulike teorier og styringsmodeller for styring av logistikk og ulike prinsipper og teknikker for styring i verdikjeder. Prinsipper og modeller for lean og automatisert verdikjedestyringvektlegges spesielt. Ulike IKT løsninger for drift og kommunikasjon vil gjennomgås med vekt på de system og prosessmessige aspektene. De strukturmessige sidene av verdikjeden vil belyses gjennom teorier og konsepter for samarbeid og organisering.

Læringsutbytte

Kunnskaper
• Dyp og spesialisert kunnskap om de sentrale problemstillinger knyttet til styring av logistikkoperasjoner i verdikjeden til produksjons- og handelsbedrifter med vekt på styring og design, IKT og beslutningsstøtte
• Grundig forståelse av verdikjedesystemet, mekanismer, bestanddeler og prosesser, bruken av IKT og hvordan verdikjeder kan etableres, styres og forbedres
• Forståelse og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker
• Innsikt i hva som er kjerneteknologier innen de respektive prosessene
• Trening når det gjelder vitenskapelig løsning av industrielle problemstillinger, forskning og publisering/rapportskriving

Ferdigheter
• Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen styring av industrielle verdikjeder og til å kunne påpeke innovasjonsmuligheter
• Evne til vitenskapelig refleksjon og argumentasjon
• Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på vitenskapelige velbegrunnede valg av relevante løsninger
• Vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger selvstendig og kritisk
• Gjennomføre et selvstendig, ingeniørfaglig forskningsprosjekt under veiledning
• Faglig fornyelse og omstilling på eget initiativ

Generell kompetanse (holdninger)
• Forstå logistikkens rolle i et helhetlig industri- og samfunnsperspektiv
• Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling
• Kunne formidle og kommunisere logistikkfaglige problemstillinger og løsninger overfor spesialister og allmennheten
• Ha et internasjonalt perspektiv på sin profesjon og kunne utvikle evne til internasjonal samhandling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier. Selvstudium. Skriving av vitenskapelig artikkel.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Artikkler og utdrag fra bøker. Forelesningsmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bedriftsadministrasjon
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
  • Industriell økologi
  • Industriell økonomi
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
  • Samferdselsteknikk
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU