course-details-portlet

PK8200 - Risikomodellering og risikoindikatorer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år. Neste gang våren 2025. Definisjon og diskusjon av risikobegrepet. Diskusjon av hvordan risiko modelleres og analyseres innenfor ulike industrigrener. Definisjon og drøfting av begrepene risikopåvirkende faktor og risikoindikator. Etablering av mulige risikoindikatorer i et praktisk system. Beskrivelse av koplingen mellom risikoindikatorer, risikopåvirkende faktorer og risiko ved hjelp av influensdiagram. Ulike analytiske metoder for kvantifisering. Analyse av historiske data og bruk av ekspertvurderinger for å fastsette parametere til bruk i modelleringen. Metoder for å analysere risiko ved integrerte operasjoner (IO). Innføring av IO forventes å gi nye arbeidsprosesser, ny teknologi osv som både stiller krav til å videreutvikle risikoanalysen, men som også gir innsikt som kan overføres til andre bransjer. Kurset vil også diskutere ulike tilnærminger til å forstå farer og sårbarheter med elementer fra kompleksitetsanalyse og resilience engineering.

Læringsutbytte

Kunnskap: I dette emnet skal studentene: (i) få grundig kjennskap til hvordan en kvantitativ risikoanalyse gjennomføres i ulike industrigrener, (ii) forstå hvordan risiko kan "overvåkes" i driftsfasen, (iii) få innsikt i hvordan risikoindikatorer kan defineres og brukes, (iv) få innsikt i hvordan risikoinfluens kan modelleres og beregnes, (v) få oversikt over hvordan risikoforhold knyttet til integrerte operasjoner kan inkluderes i risikoanalysen, og (vi) få forståelse av ulike tilnærminger for å forstå farer og sårbarheter.

Ferdigheter: Bruk av regneverktøy for kvantifisering av risiko. Utvikle egne regneverktøy for kvantifisering av risiko.

Generell kompetanse (holdninger): Studentene skal ha forståelse av hvordan man tilnærmer seg problemstillinger knyttet til å modellere påvirkning av viktige faktorer i risikoanalysen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i form av seminarer, selvstudier og individuelt prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Vurderingsordning er innlevering av artikkel. Innholdet i artikkelen presenteres på siste seminaret, og deltagerne leverer deretter inn en endelig versjon av artikkelen for vurdering etter avtalt frist.

Forkunnskapskrav

Krever godkjent opptak til et ph.d.-studieprogram ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Kurskompendium, utvalgte forskningsrapporter og tidsskrifts- og konferanseartikler (oppgis ved kursstart).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO3007 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU